Питання\відповіді

СТАНДАРТИЗАЦІЯ

Що таке стандартизація?

Підвалини для удосконалення правових та організаційних засад національної стандартизації закладено Законом України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 № 1315-VII, який набув чинності 03.01.2015 року.
Стандартизація – діяльність, що полягає в установленні положень для загального та неодноразового використання щодо наявних чи потенційних завдань і спрямована на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері
Метою стандартизації в Україні є:
Забезпечення відповідності об’єктів стандартизації (досліджуваний предмет (продукція, процес або послуга), що підлягає стандартизації) своєму призначенню;
2. Керування різноманітністю, застосовність, сумісність (придатність продукції, процесів чи послуг для сумісного використання у визначених умовах для виконання відповідних вимог, не спричиняючи неприйнятних взаємодій), взаємозамінність (здатність однієї продукції, процесу чи послуги бути використаною замість іншої, щоб задовольнити ті самі вимоги) об’єктів стандартизації;
3. Забезпечення раціонального виробництва шляхом застосування визнаних правил, настанов і процедур;
4. Забезпечення охорони життя та здоров’я;
5. Забезпечення прав та інтересів споживачів;
6. Забезпечення безпечності праці
7. Збереження навколишнього природного середовища і економія всіх видів ресурсів
8. Усунення технічних бар’єрів у торгівлі та запобігання їх виникненню, підтримка розвитку і міжнародної конкурентоспроможності продукції.

Що таке стандарти?

Стандарт — нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.
Стандарти:
– забезпечують національну, екологічну, технічну та технологічну безпеку;
– підвищують якість та конкурентоспроможність продукції, робіт та послуг, зокрема, на міжнародному та ринку ЄС;
– сприяють глобалізації торговельних відносин та усуненню технічних бар’єрів у торгівлі;
– сприяють взаємопроникненню технологій, знань та досвіду, накопичених у різних галузях економіки.

Залежно від рівня суб’єкта стандартизації, що приймає нормативні документи, вони поділяються на:
– національні стандарти та кодекси усталеної практики, прийняті національним органом стандартизації;
– стандарти, кодекси усталеної практики та технічні умови, прийняті підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють стандартизацію.

 

Що робить Національний орган стандартизації (НОС)?

Національний орган стандартизації проводить роботи щодо:
– організації та координації діяльності стосовно розроблення, прийняття, перевірки, перегляду, скасування та відновлення дії національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них відповідно до цього Закону;
 – прийняття, скасування та відновлення дії національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них відповідно до Закону;
 – вжиття заходів стосовно гармонізації національних стандартів та кодексів усталеної практики з відповідними міжнародними, регіональними стандартами та кодексами усталеної практики;
– забезпечення відповідності національних стандартів та кодексів усталеної практики законодавству;
– забезпечення адаптації національних стандартів та кодексів усталеної практики до сучасних досягнень науки і техніки.

Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом передбачено створення національного органу стандартизації (HOC) — орган стандартизації, визнаний на національному рівні, що має право бути національним членом відповідних міжнародних та регіональних організацій стандартизації
Аналоги в світі:
ANSI (США), DIN (Німеччина), BSI (Великобританія), UNI (Італія), AFNOR (Франція), TSI (Туреччина)
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 1163-р визначено, що функції НОС виконує державне підприємство “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості ” (ДП «УкрНДНЦ»).

До повноважень НОС належить зокрема: прийняття та скасування національних стандартів (у тому числі у сфері будівництва через два роки після опублікування закону);
   – підготовка та затвердження програми робіт з національної стандартизації;
   – утворення, припинення діяльності технічних комітетів стандартизації (ТК) та координація їх діяльності;
   – представлення інтересів України в міжнародних та регіональних організаціях зі стандартизації;
   – видання, відтворення та розповсюдження національних стандартів;
   – формування та ведення національного фонду нормативних документів;
   – складання та ведення каталогу національних стандартів.
 

Чи можна виробникам користуватися скасованими ГОСТ?

З метою надання відповіді на це питання, спочатку необхідно висвітлити деякі аспекти, передбачені законодавством у сфері стандартизації.

Законом України від 05.06.2014 № 1315-VII “Про стандартизацію” (далі — Закон), який набув чинності 03.01.2015 року, в національне законодавство України як держави-члена Світової організації торгівлі (далі — СОТ) імплементовані  положення Угоди СОТ про технічні бар’єри в торгівлі, зокрема Кодексу доброчинної практики з розроблення, прийняття та застосування стандартів, та впроваджені міжнародні та європейські принципи стандартизації.

Насамперед це стосується принципу добровільного застосування національних стандартів, який викладено у пункті 4 частини другої статті 4 та частині першій статті 23 Закону, в яких зазначено, що національні стандарти застосовуються на добровільній основі, крім випадків, якщо обов’язковість їх застосування встановлена нормативно-правовими актами.

Відповідно до частин першої та другої статті 23 Закону національні стандарти застосовуються безпосередньо чи шляхом посилання на них в інших документах.

Також слід звернути увагу на визначення, яке дає Закон терміну “стандарт”,  а саме: “стандарт” — нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.

Тобто законодавством передбачено, що після прийняття національним органом стандартизації проекту національного стандарту, який розроблено відповідно до встановлених процедур, він становиться національними стандартом, який застосовується безпосередньо чи шляхом посилання на нього в інших документах.

Якщо ГОСТ скасовано національним органом стандартизації — він вже не має статусу нормативного документу, а являє собою звичайний “текст”.

Але слід враховувати і те, що стандарт встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.

Тобто за умови добровільності застосування стандарту, але з метою мати будь-які інструкцію, правила тощо, які впорядковують діяльність у той чи іншій сфері, може застосовуватися не чинний ГОСТ (національний стандарт), якщо на нього не передбачається робити посилання у відповідній сфері діяльності.

При цьому слід зазначити, що пунктом 2 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Закону визначено, що міждержавні стандарти (ГОСТ), що діяли на момент набрання чинності Угодою про проведення узгодженої політики в галузі стандартизації, метрології і сертифікації від 13 березня 1992 року, застосовуються як національні стандарти до їх заміни на національні стандарти чи скасування в Україні.

Враховуючи вищезазначене, можна сказати, що виробники можуть застосовувати скасовані ГОСТ у своєї господарської діяльності та для своїх професійних потреб як звичайні інструкцію, правила тощо, але не можуть робити посилання на такі  ГОСТ, тому що вони не є чинними та не визнані національними органом стандартизації.

Водночас, виробник має усвідомлювати переваги застосування чинного національного стандарту, який розроблено відповідним технічним комітетом стандартизації з дотриманням процедур стандартизації,  який відповідає законодавству, до якого вчасно внесені зміни, який адаптований до сучасних досягнень науки і техніки, вимогам міжнародних, регіональних стандартів та сприяє підвищенню конкурентоспроможності продукції.

Джерело: сайт Мінекономрозвитку

Якими нормативними документами слід користуватись, якщо певний ГОСТ скасовано? Що робити, якщо не має стандарту на заміну скасованого ГОСТ?

За умови добровільності застосування стандарту, але з метою мати будь-яку інструкцію, правила тощо, які упорядковують діяльність у той чи іншій сфері, може застосовуватися не чинний стандарт, якщо на нього не передбачається робити посилання у відповідній сфері діяльності.
У разі якщо суб’єкт господарювання має наміри застосувати стандарт та використовувати його позначення, а потрібний йому ГОСТ скасовано, необхідно знайти заміну такому документу.
Для цього можна звернутися до Національного фонду нормативних документів (ДП «УкрНДНЦ», вул. Святошинська, 2, тел. 450-06-82). Каталог національних нормативних документів розміщено на офіційному веб-сайті ДП «УкрНДНЦ.
ДП «УкрНДНЦ» також має доступ до всіх міжнародних та європейських стандартів. Міжнародні стандарти можна придбати в ДП «УкрНДНЦ» або звернутися безпосередньо до міжнародних організацій стандартизації. Але тут потрібно звернути увагу на питання застосування цих стандартів на національних територіях, і самим швидким та дешевим способом їх застосування є прийняття міжнародного або європейського стандарту як національного (наприклад, на мові оригіналу, або методом перекладу).
Також існує фонд галузевих нормативних документів, інформацію про які можна отримати у відповідних центральних органах виконавчої влади у визначених сферах діяльності.
Пунктом 1 частини першої статті 16 Закону встановлено, що підприємства, установи та організації мають право у відповідних сферах діяльності та з урахуванням своїх господарських і професійних потреб організовувати та виконувати роботи із стандартизації, зокрема: розробляти, приймати, перевіряти, переглядати та скасовувати стандарти, кодекси усталеної практики, технічні умови і зміни до них, установлювати процедури їх розроблення, прийняття, перевірки, перегляду, скасування та застосування.
Тобто законодавство передбачає низку механізмів для отримання необхідного стандарту, враховуючи те, що використав право, надане підприємству вищезазначеної нормою Закону суб’єкт господарювання має право отримати свій власний документ, розроблений за своїми власними правилами.
У завершені цього блоку питань щодо застосування стандартів слід підкреслити переваги, які надають стандарти, враховуючи, що вони встановлюють вимоги, у разі дотримання яких, буде отримано визначений результат.
Стандартизація надає можливість нарощування виробничого потенціалу підприємств, створення прогресивних технологій і нових видів високоякісної продукції для того, щоб у міру розвитку вітчизняного ринку й інтеграції у світову економіку розширювати частку української продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках.
Зокрема, застосування стандартів можна розглядати як частину ділової практики кожного суб’єкта господарювання, яка має допомогти:

  •  раціонально використовувати технічні та людські ресурси;
  •  враховувати та розвивати правила техніки безпеки і умови захисту природного довкілля;
  •  зменшувати невиправдане розмаїття, спростити роботу з оформленням замовлення чи підготовку контракту;
  •  звести до мінімуму витрати на розроблення конструкторської та технологічної документації;
  •  узгодити організаційні, виробничі та експлуатаційні процеси з економічною вигодою;
  •  забезпечити технічне обслуговування машин, устаткування, систем тощо;
  •  забезпечити сумісність продукції та процесів.

Джерело: сайт Мінекономрозвитку

Який із стандартів вважати обов’язковим?

Перш за все слід розглянути питання, яке стосується рівнів стандартизації, визначених Законом. Тобто Законом встановлено два рівні стандартизації залежно від рівня суб’єкта стандартизації, що приймає стандарти: національні стандарти, прийняті національними органом стандартизації та стандарти, прийняті підприємствами.

Статтею 23 Закону визначено, що національні стандарти застосовуються на добровільній основі, крім випадків, якщо обов’язковість їх застосування встановлена нормативно-правовими актами, а частиною другою статті 16 Закону визначено, що стандарти, прийняті підприємствами, застосовуються на добровільної основі.

Якщо розглядати питання обов’язковості стандартів у площині господарської діяльності суб’єктів господарювання, то відповідно до частини другої статті 15 Господарського кодексу України застосування стандартів чи їх окремих положень є обов’язковим для:

суб’єктів господарювання, якщо обов’язковість застосування стандартів установлено нормативно-правовими актами;

учасників угоди (контракту) щодо розроблення, виготовлення чи постачання продукції, якщо в ній (ньому) є посилання на певні стандарти;

виробника чи постачальника продукції, якщо він склав декларацію про відповідність продукції певним стандартам чи застосував позначення цих стандартів у її маркуванні.

Слід звернути увагу на положення, визначені пунктом 3 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Закону, які стосуються того, що ще 15 (з дня набрання чинності Законом) будуть чинні галузеві нормативні документи (стандарти, кодекси усталеної практики та технічні умови, прийняті центральними органами виконавчої влади до набрання чинності цим Законом, а також галузеві стандарти (ОСТ) та прирівняні до них інші нормативні документи колишнього Союзу Радянських Соціалістичних Республік, галузеві стандарти України (ГСТУ)).

Галузеві нормативні документи також застосовуються на добровільній основі, крім випадків, якщо обов’язковість їх застосування встановлена нормативно-правовими актами.

З метою забезпечення суб’єктів господарювання інформацією щодо обов’язкових вимог, викладених у стандартах,  частиною третьою статті 23 Закону передбачено, що національний орган стандартизації забезпечує розміщення на офіційному веб-сайті текстів таких національних стандартів з безоплатним доступом до них. В той же час  пунктом 3 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Закону передбачено, що центральні органи виконавчої влади забезпечують розміщення на офіційних веб-сайтах текстів таких галузевих нормативних документів, також з безоплатним доступом до них.

Також слід зазначити, що Законом внесено зміни до частини першої статті 15 Закону України “Про захист прав споживачів”, відповідно до якої  виключено обов’язкову норму, яка стосується того, що інформація про продукцію повинна містити найменування нормативних документів, вимогам яких повинна відповідати вітчизняна продукція.

Під час застосування стандарту, який є обов’язковим, слід також врахувати те, що стандарти містять посилання на інші стандарти, положення яких становлять разом сутність цього стандарту, і вимог таких стандартів слід також додержуватися.

Джерело: сайт Мінекономрозвитку

Як гармонізувати стандарти ASTM?

Згідно Меморандуму про взаєморозуміння між ДП “УкрНДНЦ” та ASTM International НОС має право розповсюджувати стандарти ASTM виключно в паперовому вигляді.
Технічні комітети мають право отримувати стандарти на безоплатній основі, інші зацікавлені сторони — за цінами зазначеними на офіційному сайті ASTM http://www.astm.org в перерахунку до гривні згідно діючого курсу НБУ на дату виставлення рахунку та з урахуванням податків відповідно до чинного законодавства України.
Гармонізувати стандарти ASTM можна виключно методом перекладу.
Детальніша інформація дивись у пункті С.1 «Переклад та прийняття» та С.2 «Неідентичні прийняття» Меморандуму про взаєморозуміння між Українським науково-дослідним і навчальним центром з питань стандартизації, сертифікації та якості (ДСТУ) та ASTM International, посилання на Меморандум (укр. і англ. версії) у розділі Міжнародне співробітництво на сайті ДП «УкрНДНЦ»
http://uas.org.ua/wp-content/uploads/2017/03/MemorandumOfUnderstandingUA.pdf та
Меморандум (англ)
Для отримання паперової копії стандарту технічним комітетам необхідно надіслати лист-запит на електронну адресу natalia.mushtenko@uas.org.ua  відповідно до Правил надання технічним комітетам стандартизації стандартів EN, ISO, IEC, ASTM, DIN

Чи не суперечить прийняття міжнародних та європейських стандартів методом підтвердження мовою оригіналу вимогам законодавства?

Прийняття міжнародних та європейських стандартів методом підтвердження мовою оригіналу не суперечить вимогам законодавства.

Статтею 7 Закону України “Про стандартизацію” визначено, що національні стандарти та кодекси усталеної практики приймаються державною мовою або в разі потреби однією з мов відповідних міжнародних або регіональних організацій стандартизації.
Прийняття міжнародних та регіональних стандартів як національних методом підтвердження дозволяє скоротити терміни їх прийняття, а також фінансові витрати, у тому числі державного бюджету, необхідні для прийняття їх методом перекладу.

Статтею 28 Закону України “Про стандартизацію” визначено, що роботи із стандартизації фінансуються їх замовниками.
Відповідно до європейської практики саме бізнес фінансує роботи із стандартизації, оскільки застосування стандартів сприяє веденню бізнесу, підвищенню конкурентоспроможності продукції та впровадженню новітніх технологій та інновацій.

Чи потрібно наразі здійснювати реєстрацію технічних умов на продукцію (ТУ) та змін до них?

Не потрібно здійснювати реєстрацію технічних умов на продукцію (ТУ) та змін до них.
Статтею 7 Декрету Кабінету Міністрів України від 10.05.1993 № 46-93 “Про стандартизацію і сертифікацію” було передбачено, що ТУ та зміни до них підлягали державній реєстрації в територіальних органах центрального органу виконавчої влади з питань технічного регулювання.
Пунктом 38 розділу І Закону України від 09.04.2014 №1193-VII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру” виключено статті 4-9 Декрету, якими було передбачено державна реєстрація ТУ та змін до них.
Оскільки зазначений Закон набрав чинності 26.04.2014, з цієї дати скасовано державну реєстрацію ТУ та змін до них.
Права підприємств, установ та організацій, що здійснюють стандартизацію визначені статтею 16 Закону України “Про стандартизацію”, який набрав чинності 03.01.2015.
Підприємства, установи та організації мають право у відповідних сферах діяльності та з урахуванням своїх господарських і професійних потреб організовувати та виконувати роботи із стандартизації, зокрема: розробляти, приймати, перевіряти, переглядати та скасовувати ТУ та зміни до них, установлювати процедури їх розроблення, прийняття, перевірки, перегляду, скасування та застосування.

Де розміщено інформацію щодо чинних галузевих стандартів?

Прикінцевими та перехідними положенням Закону України “Про стандартизацію” визначено, що галузеві нормативні документи застосовуються до їх заміни на технічні регламенти, національні стандарти, кодекси усталеної практики чи скасування в Україні, але не більш як 15 років з дня набрання чинності цим Законом
Протягом 15 років з дня набрання чинності цим Законом центральні органи виконавчої влади мають право у відповідних сферах діяльності та в межах своїх повноважень, зокрема: перевіряти, переглядати та скасовувати галузеві нормативні документи; установлювати процедури перевірки, перегляду та скасування галузевих нормативних документів.
Галузеві нормативні документи застосовуються на добровільній основі, крім випадків, якщо обов’язковість їх застосування встановлена нормативно-правовими актами.
Тобто з 03.01.2015 протягом 15 років центральні органи виконавчої влади мають право перевіряти, переглядати, скасовувати приймати зміни (вносити поправки) до чинних галузевих нормативних документів та не мають право приймати нові стандарти.
На офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку (www.me.gov.ua) розміщено наказ Мінекономрозвитку від 20.03.2012 № 352 “Про затвердження переліку галузевих нормативних документів, якими користуються промислові підприємства та організації України”

Чи встановлюють національні стандарти обов’язкові вимоги до продукції.

Частиною другою статті 4 Закону України “Про стандартизацію”, яка встановлює принципи, на яких базується державна політики у сфері стандартизації, серед інших визначено принцип добровільного застосування національних стандартів та кодексів усталеної практики, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами.
Аналогічна норма міститься у частині третьої статті 23 Закону України “Про стандартизацію”.
Таким чином, Законом України “Про стандартизацію” встановлена модель національної стандартизації, відповідно до якої національні стандарти та кодекси усталеної практики застосовуються на добровільній основі, крім випадків, якщо обов’язковість їх застосування встановлена нормативно-правовими актами.
Зазначене відповідає міжнароднім та європейським нормам і принципам, зобов’язанням України в СОТ та Угоді про асоціацію.
Слід зазначити, що обов’язкові норми, правила, вимоги мають встановлюватися нормативно-правовими актами і розроблятися відповідно до встановлених процедур.

ПРИДБАННЯ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

Чому стандарти платні?

Національний фонд нормативних документів забезпечує розповсюдження національних стандартів на платній основі для установ, підприємств, організацій незалежно від форм власності та виду діяльності, громадян та їх об’єднань із додержанням чинного законодавства України, а саме:
Відповідно до частини 1 статті 24 Закону України «Про стандартизацію», національні стандарти, кодекси усталеної практики, зміни до них та розроблені Національним органом стандартизації каталоги видаються, відтворюються та розповсюджуються Національним органом стандартизації.
Згідно частини 4 статті 24 Закону України «Про стандартизацію» інформаційні послуги надаються Національним органом стандартизації на договірних засадах шляхом видання, відтворення та розповсюдження офіційних текстів національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них.

Як замовити нормативні документи та які строки отримання їх після оплати?

Для  замовлення офіційних паперових та електронних копій нормативних документів, необхідно заповнити форму замовлення (для фізичної або юридичної особи) або заповнити та надіслати бланк замовлення на електронну адресу marina.fesenko@uas.org.ua.
Для придбання міжнародних стандартів необхідно заповнити форму замовлення для фізичної або юридичної особи)  або заповнити та надіслати бланк замовлення на електронну адресу marina.fesenko@uas.org.ua.
Також для придбання електронних копій нормативних документів ви можете скористатись послугами нашого інтернет-магазину нормативних документів.
Паперові копії виготовляються на наступний день після оплати і надсилаються замовнику рекомендованою бандероллю з повідомленням про вручення (можливо також отримання замовлення представником організації  – такий спосіб отримання необхідно вказати при оформленні замовлення) за адресою:
м. Київ вул. Святошинська, 2, кім. 311.
Електронні копії нормативних документів на наступний день після оплати надсилаються на електронну пошту, вказану замовником. При замовленні через інтернет-магазин завантажуються на наступний день після оплати з власного кабінету клієнта у інтернет-магазині.

 
 

Як розрахувати ціну стандарту?

Ціна нормативного документу залежить від кількості сторінок у документі (розраховується множенням кількості сторінок на ціну за сторінку):
Ціна офіційної копії національного нормативного документу у паперовому вигляді визначається із розрахунку 54,30 грн. з ПДВ за одну сторінку та додаються  витрати на захист (голограма) — 2,40 грн. на кожний документ.
Ціна офіційної копії національного нормативного документу на електронному носії  визначається із розрахунку 44,40 грн. з ПДВ за одну сторінку.
Крім того, діє прайс на окрему продукцію, розміщений за посиланням.
– офіційні копії міжнародних стандартів ISO та їх національні версії (ДСТУ ISO), що прийняті методом підтвердження, розповсюджуються за рекомендованими цінами ISO (http://iso.org) та розраховується у національній валюті (гривні) за курсом Національного банку України на дату виставлення рахунку.
– офіційні копії американських стандартів (ASTM) розповсюджуються за рекомендованими цінами ASTM (http://astm.org) та розраховується у національній валюті (гривні) за курсом Національного банку України на дату виставлення рахунку;
– офіційні копії німецьких стандартів (DIN) розповсюджуються за рекомендованими цінами DIN (http://beuth.de) та розраховується у національній валюті (гривні) за курсом Національного банку України на дату виставлення рахунку;
– офіційні копії стандартів Міжнародної електротехнічної комісії  (IEC) розповсюджуються за рекомендованими цінами IEC (http://iec.ch) та розраховується у національній валюті (гривні) за курсом Національного банку України на дату виставлення рахунку.

Чи можна безкоштовно ознайомитись із текстами стандартів?

Так, можливість безкоштовно ознайомитись із текстами будь-яких стандартів, каталогів та класифікаторів, наявних у Національному фонді нормативних документів, надається у читальній залі фонду за адресою: м. Київ вул. Святошинська, 2, к. 307. тел. +38 (063) 138-02-27

Що таке інформаційний покажчик «Стандарти» (ІПС)?

Інформаційний покажчик  «Стандарти» (ІПС) — щомісячне офіційне друковане видання національного органу стандартизації України, в якому міститься інформація щодо прийнятих стандартів, змін до них, скасування нормативних документів, а також надрукованих стандартів.
Інформаційний покажчик «Стандарти» (ІПС) виходить з друку наступного календарного місяця за звітним.
ІПС пропонується користувачам як в паперовому, так і в електронному вигляді.
Щоб замовити ІПС необхідно заповнити форму замовлення (для фізичної або юридичної особи) або заповнити та надіслати бланк замовлення на електронну адресуmarina.fesenko@uas.org.ua.
Ціна на щомісячні випуски ІПС не є фіксованою і залежить від обсягу документів, трудовитрат, витрат на виготовлення. Ціна на ІПС вказана в прайс-листі.
Телефон для довідок: +38 (068) 526-41-63.

Що таке метод прийняття нормативних документів?

Залежно від використання того чи іншого методу прийняття, стандарти різняться за своїм наповненням та способом викладення змісту. Визначає метод прийняття профільний технічний комітет на стадії розроблення проекту стандарту та підготовки його до затвердження. Методів прийняття існує три:
Прийняття методом перекладу означає, що це національний стандарт України, розроблений на основі міжнародного чи європейського стандарту (гармонізований), у якому текст відповідного міжнародного чи європейського стандарту перекладено фахівцями відповідної галузі та подано українською мовою.
Прийняття методом підтвердження означає, що це національний стандарт України, гармонізований з міжнародним чи європейським нормативним документом. Його подано у незмінному вигляді мовою оригіналу (переважно англійською). Для нормативних документів, прийнятих методом підтвердження, передбачено лише оприлюднення підтверджувального повідомлення і не передбачено перекладу або офіційного видання нормативного документа. Тому ці стандарти складаються з підтверджувального повідомлення та міжнародного чи європейського стандарту англійською мовою.
Прийняття методом передруку означає, що це національний стандарт України, у якому текст міждержавного, міжнародного чи європейського стандарту подано у незмінному вигляді мовою оригіналу (англійською або російською). Для нормативних документів, прийнятих методом передруку передбачено офіційне видання та наявність національних складників – титульного аркуша, національного вступу та передмови.

Які ознаки офіційно виготовленої електронної копії НД?

Офіційні електронні копії нормативних документів наразі розповсюджує тільки ДП «УкрНДНЦ».

Розповсюдження здійснюється двома способами:

  •  через сайт інтернет-магазину стандартів shop.uas.org.ua надається можливість завантажити оплачені копії у власному кабінеті Клієнта.
  •  за індивідуальним замовленням Клієнта, копії надсилаються на електронну адресу замовника.

Електронні копії захищаються унікальним QR-кодом, який наноситься на першу сторінку виготовленої копії, в якому зашифровані дані про проданий нормативний документ, замовника, розповсюджувача, дату продажу. Код за потреби можливо верифікувати (розшифрувати) і підтвердити чи спростувати дані про кінцевого користувача кожної окремої копії.

Електронні копії, що завантажуються з власного кабінету клієнта в інтернет-магазині стандартів додатково супроводжуються окремим файлом з QR-кодом та ліцензією. Номер ліцензії вказаний на першій сторінці виготовленої копії. Ліцензію можна перевірити на у відповідному розділі сайту інтернет-магазину.

У разі невідповідності наявних ознак на копії ідентифікаційним ознакам офіційної копії, така копія вважається недійсною.

Особливості розповсюдження стандартів IEC

Особливості розповсюдження стандартів  Міжнародної електротехнічної комісії IEC (International Electrotechnical Commission)
IEC — міжнародна організація зі стандартизації у сфері електричних, електронних і суміжних технологій.
Офіційні копії стандартів IEC розповсюджуються відповідно до Ліцензійної угоди про відтворення і продаж стандартів IEC між ДП «УкрНДНЦ», Міжнародною електротехнічною комісією та Українським національним комітетом IEC (23 серпня 2018 року):
  – обов’язковою вимогою при розповсюджені стандартів IEC є підписання Ліцензійної угоди з кінцевим користувачем. Угода є додатковим механізмом контролю захисту авторського права стандартів IEC, без підписання якої ДП «УкрНДНЦ» не має права розповсюджувати стандарти IEC. У разі підписання Угоди, кінцевий користувач несе відповідальність щодо  забезпечення захисту авторських прав на стандарти IEC;
  – ціна на офіційні копії міжнародних стандартів IEC у паперовому та електронному вигляді однакова та встановлюється відповідно до рекомендованої ціни IEC;
   – стандарти IEC розповсюджуються в електронному та паперовому вигляді з нанесенням водяного знаку;
 ТК для розроблення  національних нормативних документів забезпечуються стандартами IEC на безкоштовній основі, як в паперовому так і електронному вигляді.
Листи на отримання стандартів IEC приймаються у будь-який спосіб (поштою, електронною поштою), за формою, зразок якої оприлюднено на офіційному сайті ДП «УкрНДНЦ» .
Для швидкого замовлення стандартів IEC  надсилайте свої замовлення на електронну адресу svitlana.tkalichenko@uas.org.ua (для прискорення виставлення рахунку необхідно надіслати підписану сканкопію Угоди з кінцевим користувачем, яка знаходиться в розділі: «Національний фонд нормативних документів» – «придбання нормативних документів»).
Телефон для довідок: +38 (050) 820-81-45, Ткаліченко Світлана Борисівна

Офіційний сайт Міжнародної електротехнічної комісії (IEC): iec.ch.

Особливості розповсюдження стандартів ISO

Особливості розповсюдження стандартів Міжнародної організації із стандартизації ISO (International Organization for Standardization)
Офіційні копії міжнародних стандартів ISO розповсюджуються відповідно до Політики розповсюдження публікацій та захисту авторського права ISO – ISO POCOSA 2017:
– стандарти ISO розповсюджуються в електронному та паперовому вигляді з нанесенням водяного знаку;
ціна на офіційні копії міжнародних стандартів ISO у паперовому та електронному вигляді однакова та встановлюється відповідно до рекомендованої ціни ISO;
– національні стандарти, прийняті методом підтвердження, розповсюджуються також відповідно до рекомендованої ціни ISO;
ТК для розроблення національних нормативних документів  забезпечуються стандартами ISO на безкоштовній основі, як в паперовому так і електронному вигляді.
Листи на отримання стандартів ISO приймаються у будь-який спосіб (поштою, електронною поштою), за формою, зразок якої оприлюднено на офіційному сайті ДП «УкрНДНЦ» .
Для швидкого замовлення стандартів ISO  надсилайте свої замовлення на електронну адресу:marina.fesenko@uas.org.ua.
Телефон для довідок: +38 (096) 220-25-11, Муштенко Наталія Генадіївна
Офіційний сайт Міжнародної організації зі стандартизації (ISO):  iso.org

Особливості розповсюдження стандартів ASTM

Особливості розповсюдження стандартів Американського товариства випробування ASTM (American Society for Testing and Materials)
Офіційні копії стандартів ASTM розповсюджуються згідно умов Додатку А до Меморандуму про взаєморозуміння між ДП «УкрНДНЦ» та ASTM International (27 квітня 2017 року):
  – розповсюдження стандартів ASTM здійснюється лише в паперовому вигляді англійською мовою;
  – ціна на стандарти ASTM встановлюється відповідно до рекомендованої ціни ASTM;
  – ТК для розроблення національних нормативних документів забезпечуються стандартами ASTM на безкоштовній основі, але лише в паперовому вигляді.
Листи на отримання стандартів ASTM приймаються у будь-який спосіб (поштою, факсом, електронною поштою), за формою, зразок якої оприлюднено на офіційному сайті ДП «УкрНДНЦ» .
Для швидкого замовлення стандартів ASTM надсилайте свої замовлення на електронну адресу natalia.mushtenko@uas.org.ua.
Телефон для довідок: +38 (096) 220-25-11, Муштенко Наталія Генадіївна

Офіційний сайт ASTM International (ASTM): astm.org

Особливості розповсюдження стандартів DIN

Особливості розповсюдження стандартів Німецького інституту зі стандартизації DIN (Deutsches Institut für Normung, German Institute for Standardization)
DIN –  провідна  німецька  національна організація із стандартизації.
Офіційні копії німецьких стандартів DIN розповсюджуються відповідно до Ліцензійної угоди DIN щодо електронного забезпечення та постачання стандартів DIN членам ISO для перепродажу в друкованому форматі та форматі PDF між DIN та ДП «УкрНДНЦ» (8 червня 2017 року):
– згідно з Ліцензійною угодою DIN надає право ДП «УкрНДНЦ» розповсюджувати стандарти DIN, DIN ISO, DIN ISO IEC, DIN IEC, DIN EN, DIN EN ISO, DIN EN ISP, DIN ETS та DIN SPEC (крім стандартів DIN з статусом VDE) лише на платній основі;
– стандарти DIN розповсюджуються як в електронному так і паперовому вигляді з нанесенням водяного знаку;
– стандарти DIN розповсюджуються на англійській та на німецькій мові;
  – ціна на стандарти DIN залежить від того, в якому вигляді замовлені стандарти (електронний або паперовий), та в залежності на якій мові (англійська або німецька);
  – ТК забезпечуються німецькими стандартами DIN  лише на платній основі.
Листи на отримання стандартів DIN приймаються у будь-який спосіб (поштою, факсом, електронною поштою), за формою, зразок якої оприлюднено на офіційному сайті ДП «УкрНДНЦ» .
Для швидкого замовлення стандартів DIN надсилайте свої замовлення на електронну адресу natalia.mushtenko@uas.org.ua.
Телефон для довідок: +38 (096) 220-25-11, Муштенко Наталія Генадіївна
Офіційний сайт Німецького інституту стандартизації (DIN):  din.de
Дочірня компанія з продажу Beuth Verlag: beuth.de

КАТАЛОГ НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ ТА КОДЕКСІВ УСТАЛЕНОЇ ПРАКТИКИ:

Де знайти актуальну інформацію щодо національних стандартів?

ДП «УкрНДНЦ» є провідною організацією у сфері стандартизації і, відповідно до Закону України «Про стандартизацію» та згідно з Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 1163-р, з 03 січня 2015 року виконує функції національного органу стандартизації.
Відповідно до частини 3 статті 24 Закону України «Про стандартизацію» національний орган стандартизації формує та веде національний фонд нормативних документів, складає та веде каталог національних стандартів та кодексів усталеної практики
Актуальну інформацію, що стосується національних стандартів (зокрема чинність, наявність змін та поправок до них тощо), користувачі можуть переглянути в Каталозі національних стандартів та кодексів усталеної практики 

ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН (ОНЛАЙН-ПРОДАЖІ):

Як знайти на сайті інтернет-магазину інформацію про потрібний нормативний документ?

«Пошук по магазину» (у верхньому правому куті). У вікно пошуку на сайті інтернет-магазину можна писати як повну назву нормативного документа або ключові слова з його назви, так і індекс позначення повністю або цифри до першого тире або двокрапки з нього.

«Швидкий пошук» (праворуч на головній сторінці сайту). У вікно пошуку «Назва» на сайті інтернет-магазину можна писати повну назву нормативного документа або ключові слова з його назви. У вікно пошуку «Позначення» на сайті інтернет-магазину можна писати індекс позначення повністю або цифри до першого тире або двокрапки з нього. У вікно пошуку «Назва» на сайті інтернет-магазину можна писати повну назву нормативного документа або ключові слова з його назви. У вікно пошуку «Позначення» на сайті інтернет-магазину можна писати індекс позначення повністю або цифри до першого тире або двокрапки з нього.

Як придбати на сайті інтернет-магазину офіційну електронну копію нормативного документу?

Для того, щоб придбати офіційну електронну копію нормативного документа, треба зареєструватись на сайті інтернет-магазину. Пошуком знайти потрібні нормативні документи та направити їх до “кошику”. Коли усі необхідні нормативні документи вже зібрані у «кошику», з нього можна оформити замовлення.

У процесі оформлення замовлення треба обрати як бажаєте сплатити: карткою чи через банк.

Якщо обраний картковий платіж, система інтернет-магазину автоматично переадресує Вас до системи LIQPAY. Там треба заповнити форму та система LIQPAY списує гроші з вказаного рахунку. Через декілька хвилин після цього у особистому кабінеті на сайті інтернет-магазину у розділі «Мої документи для завантаження» вже можна завантажити офіційну електронну копію нормативного документа у форматі pdf у zip-папці.

Якщо обрано сплату через банк, то система інтернет-магазину автоматично сформує рахунок-фактуру. Його потрібно роздрукувати і оплатити через банк. Дані про платіж будуть опрацьовані вранці наступного робочого дня, після цього у особистому кабінеті на сайті інтернет-магазину у розділі «Мої документи для завантаження» вже буде можливість завантажити офіційну електронну копію нормативного документа у форматі pdf у zip-папці.

Як придбати на сайті інтернет-магазину офіційну електронну копію нормативного документу для юридичної особи?

Щоб придбати у інтернет-магазині нормативний документ для юридичної особи, треба у своєму особистому кабінеті на сайті інтернет-магазину внести адресу цієї організації та її реквізити на сторінці «Додати нову адресу» та зберегти зміни. На цю сторінку можна потрапити через «Мій кабінет» та «Адресну книгу». У правому верхньому кутку сторінки «Адресна книга» знаходиться помаранчева кнопка «Додати нову адресу». Якщо планується придбання нормативних документів для більш ніж однієї юридичної особи, треба додати окремо адреси та реквізити кожної організації та зберегти їх. Перевірити правильність внесення адрес та реквізитів можна на вкладці «Адресна книга» у розділі «Додаткові адреси».

При оформленні замовлення на вміст «кошику», система інтернет-магазину пропонує позначити адресу платника з вашої адресної книги чи ввести нову. На цьому етапі потрібно з випадаючого списку вибрати адресу саме тієї юридичної особи, для якої купуються нормативні документи.

Як отримати придбану у інтернет-магазині офіційну електронну копію нормативного документу?

Якщо при оформленні замовлення було обрано картковий платіж: Через декілька хвилин після того, як система LIQPAY зняла гроші з вказаного рахунку, у особистому кабінеті на сайті інтернет-магазину у розділі «Мої документи для завантаження» вже можна завантажити офіційну електронну копію нормативного документа у форматі pdf у zip-папці.

Якщо при оформленні замовлення було обрано сплату через банк: Дані про платіж будуть опрацьовані вранці наступного робочого дня, після цього у особистому кабінеті на сайті інтернет-магазину у розділі «Мої документи для завантаження» вже буде можливість завантажити офіційну електронну копію нормативного документа у форматі pdf у zip-папці.

Як дізнатись, що офіційна електронна копія нормативного документу придбана саме мною?

Офіційна електронна копія нормативного документа, захищена QR-кодом (докладніше про цей код можна прочитати тут https://ru.wikipedia.org/wiki/QR-%D0%BA%D0%BE%D0%B4). У ньому зашифроване: індекс та назва придбаного нормативного документу та її покупець. Також до кожного документу є ліцензія, приналежність якої можна перевірити на сайті інтернет-магазину за посиланням: http://shop.uas.org.ua/ua/ukrndnc_licence/index/index/.

Якою мовою викладені нормативні документи?

Мова  нормативного документа зазначена в його власній картці на сайті інтернет-магазину. На даний момент в інтернет-магазині можна придбати нормативні документи українською та російською мовами.

Що робити якщо у завантаженому мною zip-архіві порожньо?

Zip-архів не порожній, у ньому є нормативний документ та ліцензія. Але Windows 10 може неправильно відображати зміст. Спробуйте відкрити zip-архів на комп’ютері з іншою операційною системою, наприклад Windows 7 або Windows 8.

Зворотній зв'язок
×
×

Код згідно з ДК 004Код згідно з ДК 016Позначення технічних умовНазва технічних умовТермін дії технічних умовНазва підпрємства-власника технічних умовКонтакти
13.31023.12.12ТУ У 23.1-44890559-001:2023Скло захисне. Технічні умовиБез обмеженняТов ''ПРОСКЛО''Тел: 050-131-51-00
Email: prosko@ukr.net
95.06025.40.14-00.00ТУ У 25.4-44131548-001:2023Магазин на 30 набоїв калібру 5,45х39 до автомату АК-74 та його модифікаційБез обмеженняТОВ "Стілпласт"Тел: 099-142-16-22 Email: steelplast.pl@gmail.com
95.04025.11.23ТУ У 25.1-32265261-004:2023Комплект кругового захисту кулеметника бронемашин від обстрілівБез обмеженняТОВ ''НПК''
49.02030.30.32ТУ У 30.3-45029255-002:2023Комплект важкого ударного гексакоптеру ''Білий вовк''УК4-6ХХБез обмеженняТОВ ''Конструкторсько-виробниче підприємство ''Арей''Тел: 096-800-17-94 Email: kvp.arey@gmail.com
67.120.1010.13.1ТУ У 10.1-00419880-173:2023Консерви м'ясорослинніБез обмеженняІнститут продовольчих ресурсів ''НААН''Тел: 044--517-02-28 Email: ipr-2018@ukr.net
67.120.1010.85.11ТУ У 10.8-00419880-005:2023Готові перші стравиБез обмеженняІнститут продовольчих ресурсів ''НААН''Тел: 044--517-02-28 Email: ipr-2018@ukr.net
49.02030.30.32ТУ У 30.3-45029255-001:2023Безпілотний авіаційний комплекс ''Білий вовк'' УК4-6ХХБез обмеженняТОВ ''Конструкторсько-виробниче підприємство ''Арей''Тел: 096-800-17-94 Email: kvp.arey@gmail.com
67.080.2010.85.1ТУ У 10.8-40130226-004:2022Консерви. Готові стравиБез обмеження ТОВ ''ЕМІ ОН''Тел: 044-221-55-03 Email: emionllc@gmail.com
31.02027.2ТУ У 27.2-35031451-001:2022Виріб "Прибій-2С"Без обмеження ТОВ "Науково-виробниче підприємство "АЕРС"Тел: 044-393-06-89 Email: aersltd@ukr.net
31.02026.3ТУ У 26.3-41112077-001:2021Блокіратор радіокерованих вибухових пристроїв KVS Jaguar 6.0Без обмеження ТОВ " КВЕРТУС"Тел: Факс: Email: director.kvertus@gmail.com
29.120.9927.90.20-50.00ТУ У 27.9-14311554-028:2021Арматура світлосигнальна АС 26 Без обмеження ПрАТ "Самбірський приладобудівний завод "Омега" (ПрАТ завод "Омега") Тел: (03236) 6-10-22 Факс: (03236) 6-08-60 Email: tvomega@ukr.net spzomega@ukr.net
95.02022.29.29ТУ У 22.2-01199251-056:2020Кульки кулькової опори башти бойової машиниБез обмеження КНВО "Форт" МВС УкраїниТел: (0432)46-80-16 Факс: (0432)46-80-16 Email: siafort@ukr.net
67.080.10
10.89.19ТУ У 10.8-14216689-003:2021 Концентрати та сиропи фруктові та ягідні Без обмеження ДП "Уманьский лікеро-горлічаний завод" Тел: (04744)6-91-04 Email: ulgzl1896@gmail.com
31.02026.3ТУ У 26.3-41112077-002:2021Виріб технічного захисту інформації "KVS-6000Без обмеження ТОВ " КВЕРТУС"Тел: 067-593-02-90 Email: director.kvertus@gmail.com
31.02026.3ТУ У 26.3-41112077-003:2021 Виріб технічного захисту інформації "KVS-3000" Без обмеження ТОВ " КВЕРТУС" Тел: 067-593-02-90 Email: director.kvertus@gmail.com
65.16020.5ТУ У 20.5-39540982-001:2022Рідини, що використовують у засобах для нагрівання. Загальні технічні умовиБез обмеження ТОВ ''Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб'юшн''Тел. 044-389-49-00
Email: Tetiana.Vlasiichuk@pmi.com
28.99.3ТУ У 28.9-20001993-001:2021ВИРІБ "КАРБОН"Без обмеження ІСТЕ СБУТел: 044-408-70-54 Email: icte@ssu.gov.ua
67.23010.85.1ТУ У 10.8-40130226-003:2022Набори готових продуктів для забеспечення раціонів харчуванняБез обмеженняТОВ ''ЕМІ ОН''Тел: 044-221-55-03 Email: emionllc@gmail.com
67.120.1010.13.1ТУ У 10.8-40130226-005:2022Консерви м'ясні, з м'яса птиці та паштетніБез обмеженняТОВ ''ЕМІ ОН''Тел: 044-221-55-03 Email: emionllc@gmail.com
×