Напрямки навчання

Підготовка кандидатів у аудитори із сертифікації систем управління за ДСТУ ISO 9001, ДСТУ EN ISO 9001

Програма навчання :

 1. Стандарти ДСТУ ISO серії 9000. Місце системи управління якістю в загальній системі управління організацією.
 2. Структура стандарту та логіка побудови ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги».
 3. Відмінності та особливості впровадження стандарту ДСТУ ISO 9001:2015.
 4. Менеджмент ризиків – закономірний крок у керуванні організацією.
 5. Взаємодія процесів з урахуванням ризиків.
 6. Зміни у термінології систем менеджменту.
 7. Опис контексту організації.
 8. Необхідність розуміння очікувань зацікавлених сторін.
 9. Посилення контролю за аутсорсинговими процесами.
 10. Орієнтація на споживача. Задоволеність зовнішніх та внутрішніх споживачів.
 11. Лідерство – обов’язки, відповідальність та делегування повноважень.
 12. Компетентність. Управління знаннями та мета цього процесу.
 13. Моніторинг – вимірювання – аналіз – оцінка.
 14. Невідповідності та коректувальні дії.
 15. Питання практики проведення аудиту систем управління якістю.
 16. 16. Загальні вимоги до проведення аудитів систем управління якістю згідно з ДСТУ ISO 19011:2019 «Настанови щодо проведення аудитів систем управління».

Тривалість навчання: 40 академічних годин (кандидат в аудитори)
Тривалість навчання: 24 академічних годин (внутрішній аудитор)

Підготовка кандидатів у аудитори із сертифікації систем управління за ДСТУ ISO 14001

Програма навчання:

 1. Структура стандарту та логіка побудови ДСТУ ISO 14001:2015
 2. Загальний огляд змін у стандарті ДСТУ ISO 14001:2015. 
 3. Можливості та обмеження системи екологічного управління.
 4. Цілі бізнесу організації. Пріоритети, декомпозиція цілей та їх показники.
 5. Взаємозв’язок цілей організації та особистих цілей персоналу.
 6. Взаємодія процесів з урахуванням ризиків.
 7. Особливості екологічних ризиків.
 8. Методи ідентифікації та оцінки ризиків
 9. Опис контексту організації. Орієнтація на споживачів.
 10. Необхідність розуміння очікувань зацікавлених сторін. Необхідність оцінок ризиків і можливостей. Концепція життєвого циклу.
 11. Посилення контролю за аутсорсинговими процесами
 12. Лідерство – обов’язки, відповідальність та делегування повноважень.
 13. Управління виробничо-збутовими ланцюжками.
 14. Компетентність. Управління знаннями та мета цього процесу.
 15. Процесний підхід та алгоритми в системі екологічного управління.
 16. Виробництво продукції та послуг.
 17. Моніторинг – вимірювання – аналіз – оцінка.
 18. Задоволеність споживача – внутрішнього та зовнішнього.
 19. Невідповідності та коректувальні дії
 20. Аналіз з боку керівництва.
 21. Загальні вимоги до проведення аудитів систем управління якістю згідно ДСТУ ISO 19011:2019 «Настанови щодо проведення аудитів систем управління».

Тривалість навчання: 40 академічних годин
Тривалість навчання: 24 академічних годин (внутрішній аудитор)

Підготовка кандидатів у аудитори із сертифікації систем управління за ДСТУ ISO 22000

Тривалість навчання: 40 академічних годин (кандидат в аудитори)
Тривалість навчання: 24 академічних годин (внутрішній аудитор)

Підготовка кандидатів у аудитори із сертифікації систем управління за ДСТУ ISO45001

Програма навчання:

 1. Сучасні підходи до управління охороною праці, базова Європейська директива в сфері охорони праці та управління ризиками на робочому місці.
 2. Організація роботи з охорони праці, її нормативно-правове врегулювання. Контроль стану охорони праці на підприємстві.
 3. Основні положення стандарту ISO 45001:2018. «Системи управління охороною здоров’я та безпекою  праці. Вимоги та настанови щодо застосування»
 4. Політика у сфері охорони здоров’я та безпеки праці.
 5. Визначення сфери застосування системи управління охороною здоров’я та безпекою праці.
 6. Дії щодо усунення ризиків і реалізації можливостей
 7. Цілі у сфері охороною здоров’я та безпекою праці і планування їх досягнення
 8. Моніторинг, вимірювання, аналіз та оцінка дієвості
 9. Інцидент, невідповідність та коригувальна дія
 10. Загальні вимоги до проведення аудитів систем управління якістю ДСТУ ISO 19011:2019 «Настанови щодо проведення аудитів систем управління».

Тривалість навчання: 40 академічних годин

Підготовка кандидатів у аудитори із сертифікації систем управління за ДСТУ ISO 13485

Програма навчання:

 1. Медичні вироби. Сучасні міжнародні та європейські вимоги до оцінки безпеки та ефективності медичних виробів з метою їх допуску на ринок. (Директиви 93/42/ЄЕС; 90/385/EEC; 98/79/EC. Регламент (ЄС) 2017/745 Європейського парламенту і Ради від 5 квітня 2017 року щодо медичних пристроїв).
 2. Європейські вимоги і правила допуску медичних виробів на ринок Європейського Співтовариства.
 3. Порівняльний аналіз вимог в країнах ЄС, рекомендацій IMDRF, а також вимог в Україні. Європейські гармонізовані стандарти.
 4. Законодавство України у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності медичних виробів.
 5. Процедури оцінки відповідності медичних виробів залежно від класу ризику (Технічні регламенти щодо медичних виробів, активних медичних виробів, що імплантуються та медичних виробів для діагностики in vitro)
 6. Орган з оцінки відповідності.
 7. Поняття. Вимоги. Роль в системі доринкового оцінювання медичних виробів.
 8. Основи та історія створення стандарту ISO 13485:2016«Medical devices – Quality management systems – Requirements for regulatory purposes». Відмінності між ISO 9001:2015 та ISO 13485:2016, а також EN ISO 13485.
 9. Система управління якістю на підприємствах, що проектують, розробляють, виготовляють та реалізують медичні вироби. Основні положення стандарту ISO 13485:2016 «Medical devices – Quality management systems – Requirements for regulatory purposes». Область застосування. Терміни та визначення.
 10. Система менеджменту якості: загальні вимоги. Вимоги до документації. Відповідальність керівництва: зобов’язання керівництва, орієнтація на споживача, політика в області якості, планування, відповідальність, повноваження та обмін інформацією, аналіз з боку керівництва (4.1 – 5.6).
 11. Менеджмент ресурсів: забезпечення ресурсами, людські ресурси, інфраструктура, виробнича середа (6.1 – 6.4).
 12. Процеси життєвого циклу продукції: планування процесів життєвого циклу продукції, пов’язані з споживачами процеси, проектування та розробка, закупівля, управління пристроями для моніторингу та вимірювання (7.1 – 7.6).
 13. Вимірювання (оцінка), аналіз і поліпшення: загальні вимоги, моніторинг, оцінка (оцінка), управління невідповідною продукцією, аналіз даних, поліпшення (8.1 – 8.5).
 14. Менеджмент ризику, основа інтегрованого менеджменту. Система управління ризиком, побудована на основі стандарту ISO 14971 «Medical devices – Application of risk management to medical devices» – Медичні вироби –  Застосування управління ризиком до медичних виробів» та ISO 31000 «Risk management – Principles and guidelines» – Менеджмент ризику. Принципи та керівництво» є частиною системи управління якістю виробника медичних виробів.
 15. Аудит органами з оцінки відповідності підприємств виробників медичних виробів.
 16. Мета і завдання аудиту. Учасники аудиту.
 17. Статус аудиту СМЯ. Види аудиту. Етапи аудиту.
 18. Технологія аудиту відповідно до ISO 19011:2019. Документи аудиту.
 19. Тестові завдання. Підведення підсумків. Дискусія

Тривалість навчання: 40 академічних годин

Підготовка кандидатів у аудитори із сертифікації систем управління за ДСТУ ISO 50001

Підготовка кандидатів у аудитори із сертифікації систем управління ДСТУ ISO 27001

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam eu hendrerit nunc. Proin tempus pulvinar augue, quis ultrices urna consectetur non.

Підготовка кандидата в аудитори (внутрішнього аудитора) із сертифікації системи менеджменту інформаційною безпекою відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 27001:2015

Програма навчання :

 1. Міжнародні, європейські та регіональні нормативно-правові засади інфраструктури якості.
 2. Поняття та методи забезпечення інформаційної безпеки.
 3. Стандарти та нормативно-правові акти системи управління інформаційною безпекою.
 4. Структура документації системи управління інформаційною безпекою, ієрархія взаємовідносин у системі.
 5. Сфера застосування стандартів серії ДСТУ ISO серії
 6. Огляд структури стандарту ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 «Інформаційні технології. Методи захисту системи управління інформаційною безпекою. Вимоги».
 7. Роль та місце система управління інформаційною безпекою в системі управління якістю організації.
 8. Принципи розробки, впровадження, експлуатації та контролю систем управління інформаційною безпекою.
 9. Роль ризик-менеджменту в інформаційній безпеці організації. Практичні методи оцінювання ризику.
 10. Загальні вимоги до проведення аудитів систем управління якістю згідно ДСТУ ISO 19011:2019 «Настанови щодо проведення аудитів систем управління».

Тривалість навчання: 40 академічних годин (кандидат в аудитори)
Тривалість навчання: 24 академічних годин (внутрішній аудитор)

Підготовка внутрішніх аудиторів систем управління якістю

Підготовка кандидатів у аудитори з оцінки відповідності продукції за технічними регламентами

Підготовка кандидатів у аудитори із сертифікації продукції

Підготовка кандидата в аудитори з сертифікації системи управління охороною здоров’я та безпекою праці відповідно до вимог ДСТУ ISO 45001:2019

Програма навчання:

 1. Сучасні підходи до управління охороною праці, базова Європейська директива в сфері охорони праці та управління ризиками на робочому місці.
 2. Організація роботи з охорони праці, її нормативно-правове врегулювання. Контроль стану охорони праці на підприємстві.
 3. Основні положення стандарту ISO 45001:2018. «Системи управління охороною здоров’я та безпекою  праці. Вимоги та настанови щодо застосування»
 4. Політика у сфері охорони здоров’я та безпеки праці.
 5. Визначення сфери застосування системи управління охороною здоров’я та безпекою праці.
 6. Дії щодо усунення ризиків і реалізації можливостей
 7. Цілі у сфері охороною здоров’я та безпекою праці і планування їх досягнення
 8. Моніторинг, вимірювання, аналіз та оцінка дієвості
 9. Інцидент, невідповідність та коригувальна дія
 10. Загальні вимоги до проведення аудитів систем управління якістю ДСТУ ISO 19011:2019 «Настанови щодо проведення аудитів систем управління».

Тривалість навчання: 40 академічних годин

Загальні рекомендації щодо безпечної роботи під час пандемії COVID-19 відповідно до ISO/ PAS 45005:2020

Сучасні підходи щодо управління ризиками згідно стандарту ДСТУ ISO 31000:2018

Програма навчання:

 1. Ризик та можливість як імовірність негативної чи позитивної події. Загальні положення про ризики організації
 2. Місце системи управління ризиками в системі менеджменту організації.
 3. Загальна схема оцінки ризиків.
 4. Визначення, оцінка та управління ризиками.
 5. ДСТУ ISO 31000:2018 (ISO 31000:2018, IDT) Менеджмент ризиків. Принципи та настанови.
 6. Взаємозв’язок між принципами, структурою та процесом управління ризиками.
 7. Загальні положення ДСТУ ISO 31010:2013. Керування ризиками. Методи загального оцінювання ризику.
 8. Удосконалення системи менеджменту організації.
 9. Інтегрування управління ризиками в систему менеджменту організації.

Тривалість навчання: 40 академічних годин

Вимоги ДСТУ EN ISO 14971:2015 Вироби медичні. Настанови щодо управління ризиком

Програма єдиного аудиту медичних виробів (MDSAP)

Практичні аспекти впровадження вимог стандарту Global G.A.P

Схема сертифікації FSSC 22000 з урахуванням специфіки виробництв

Підготовка лабораторій до акредитації згідно з вимогами ДСТУ EN ISO/ІЕС 17025:2019

Впровадження системи управління в лабораторіях та підготовка лабораторій до акредитації згідно з ДСТУ EN ISO 15189:2015 «Медичні лабораторії. Вимоги до якості та компетентності»

Керування органом оцінки відповідності в умовах наближення законодавства України до стандартів ЄС (ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019)

Програма навчання :

 1. Нормативні документи, які регламентують діяльність органів з оцінки відповідності. Міжнародна система акредитації. Основи національного законодавства в сфері оцінки відповідності.

 2. Термінологія в сфері оцінки відповідності відповідно до вимог стандарту   ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 «Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи».

 1. Вимоги стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019

 • Розділи 1-3: сфера застосування, термінологія та нормативні документи, на які посилається стандарт та застосування їх під час розробки процедур оцінки відповідності (сертифікації)

 • Розділ 4: застосування вимог стосовно юридичного статусу, відповідальності, договорів (сертифікаційних угод), використовування ліцензій, сертифікатів і знаків відповідності, неупередженості, відсутності дискримінації, конфіденційності, відкритості;

 • Розділ 5: вимоги до структури, Рада органу, комітети для представників зацікавлених сторін, як механізм забезпечення неупередженості;

 • Розділ 6: вимоги до ресурсів: обмеження стосовно персоналу, моніторинг діяльності персоналу, ресурси для оцінювання, в тому числі, акредитована випробувальна лабораторія, вимоги до субпідряду;

 • Розділ 7: вимоги до процесу оцінки відповідності (сертифікації), модулі оцінки відповідності, схеми сертифікації, порядки (процедури) оцінки відповідності (сертифікації) від заявки до сертифікату.

 • Розділ 8: вимоги до системи управління (варіанти А та В, вимоги, які аналогічні системі управління якістю за ДСТУ ISO 9001:2015, управління документами – управління записами, аналізування з боку керівництва, внутрішній аудит (ДСТУ ISO 19011:2019), коригувальні дії,  запобіжні дії

 1. Методи оцінки ризиків неупередженості, кількісні та якісні дані, оцінки ризиків неупередженості, Практичні навички з оцінки ризиків стосовно неупередженості (ДСТУ ISO 31000:2018).

 1. Впровадження обов’язкових документів EA/IAF та політик НААУ.

 2. Тестування.

Тривалість навчання: 40 академічних годин

Оцінювання відповідності. Вимоги щодо діяльності різних типів органів, що здійснюють інспектування згідно з ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2019

Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017

Програма навчання:

 1. Нормативні документи, які регламентують діяльність органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем управління. Міжнародна система акредитації. Основи національного законодавства в сфері оцінки відповідності.
 2. Термінологія в сфері оцінки відповідності відповідно до вимог стандарту  ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 «Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи».
 3. Вимоги стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017
 • Розділи 1-3: сфера застосування, термінологія та нормативні документи, на які посилається стандарт та застосування їх під час розробки процедур оцінки відповідності (сертифікації)
 • Розділ 4: загальні принципи, неупередженість, компетентність, відповідальність, відкритість, конфіденційність, реагування на скарги, ризик-орієнтований підхід
 • Розділ 5: правові питання та питання, пов’язані з договорами (юридична відповідальність, договір на сертифікацію, відповідальність за рішення щодо сертифікації), управління неупередженістю, відповідальність та фінансування
 • Розділ 6: вимоги до структури (організаційна структура та найвище керівництво, контроль діяльності)
 • Розділ 7: вимоги до ресурсів: компетентність персоналу, персонал, залучений до сертифікаційної діяльності, залучення окремих зовнішніх аудиторів та зовнішніх технічних експертів, записи щодо персоналу, аутсорсинг
 • Розділ 8: вимоги до інформації: загальнодоступна інформація, документи щодо сертифікації, посилання на сертифікацію та використання знаків, конфіденційність, обмін інформацією між органом з сертифікації та його клієнтами
 • Розділ 9: вимоги до процесу: передсертифікаційні заходи, планування аудитів, первинна сертифікація, проведення аудитів, рішення щодо сертифікації, підтримування сертифікації, апеляції, скарги, записи щодо клієнтів
 • Розділ 10: вимоги до системи управління органів з сертифікації
 1. Методи оцінки ризиків неупередженості, кількісні та якісні дані, оцінки ризиків неупередженості, Практичні навички з оцінки ризиків стосовно неупередженості (ДСТУ ISO 31000:2018).
 1. Впровадження обов’язкових документів EA/IAF та політик НААУ.
 2. Тестування.

Тривалість навчання: 40 академічних годин

Вимоги до органів, що проводять сертифікацію персоналу відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17024:2019

Модульний підхід оцінки відповідності продукції та основні правила декларування

Мікробіологічні та радіологічні дослідження харчових продуктів

Повірка і калібрування засобів вимірювальної техніки

 • електричних та магнітних величин;
 • радіотехнічних величин;
 • неруйнівного контролю;
 • часу і частоти;
 • іонізуючих випромінювань;
 • теплотехнічних величин;
 • фізико-хімічних та оптико-фізичних величин;
 • механічних та геометричних величин;
 • маси, об’єму, місткості;
 • параметрів вібрації;
 • гідрометеорологічного призначення;
 • локомотивних швидкостемірів.

Метрологічне забезпечення

лабораторій;

виробництва;

вимірювань та вимірювальної техніки медичного призначення;

факторів виробничого середовища;

контролю якості нафти і нафтопродуктів;

контролю якості питної води та контроль показників забруднення стічних вод.

Невизначеність вимірювань та її оцінювання

Метрологічна експертиза технічної документації

Сучасний стан та перспективи розвитку національної системи акредитації в Україні

Програма навчання:

 1. Міжнародні та європейські нормативно-правові акти у сфері акредитації.
 2. Аналіз нормативно-правового регулювання в сфері акредитації. Закон України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності».
 3. Основні принципи діяльності в сфері акредитації.
 4. Міжнародне співробітництво у сфері акредитації.
 5. Вимоги Міжнародного форуму з акредитації (IAF), Міжнародної кооперації з акредитації лабораторій (ILAC) та Європейської кооперації з акредитації (EA) до компетентності органів з оцінки відповідності (ООВ).
 6. Багатосторонні угоди та угоди про взаємне визнання.
 7. Організація діяльності з акредитації.
 8. Вимоги до національного органу України з акредитації.
 9. Порядок проведення акредитації
 10. Вимоги стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019 (EN ISO/IEC 17065:2012, IDT; ISO/IEC 17065:2012, IDT) «Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг».
 11. Вимоги стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017 (EN ISO/IEC 17021-1:2015, IDT; ISO/IEC 17021-1:2015, IDT) «Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем управління. Частина 1. Вимоги».
 12. Вимоги стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2019 (EN ISO/IEC 17020:2012, IDT; ISO/IEC 17020:2012, IDT) «Оцінка відповідності. вимоги до роботи різних типів органів з інспектування».
 13. Вимоги стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17024:2019 (EN ISO/IEC 17024:2012, IDT; ISO/IEC 17024:2012, IDT) «Оцінка відповідності. загальні вимоги до органів, що проводять сертифікацію персоналу».
 14. Вимоги стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT; ISO/IEC 17025:2017, IDT) «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій».

Тривалість навчання: 40 академічних годин

Особливості впровадження та сертифікації системи управління якістю в організаціях ядерного сектору. Вимоги до акредитації органів, які сертифікують системи управління якістю в організаціях ядерного сектору

Програма навчання:

 1. Міжнародні, європейські та регіональні нормативно-правові засади технічного регулювання
 2. Основні положення та вимоги стандарту ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги»
 3. Вимоги до органів з сертифікації та порядок їх акредитації
 4. Загальні вимоги до проведення аудиту системи управління якістю ISO 19011:2018 «Настанови щодо проведення аудитів систем управління»
 5. Основні положення стандарту EN ISO/IEC 17021-1:2017 «Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем управління. Частина 1. Вимоги»
 6. Вимоги стандарту ISO 19443:2018 «Система управління якістю. Спеціальні вимоги до застосування ISO 9001:2015 організаціями ядерного сектору, що постачають продукцію та послуги, важливі для ядерної безпеки (ITNS»
 7. Особливості застосування стандарту ISO 19443:2018 «Система управління якістю. Спеціальні вимоги до застосування ISO 9001:2015 організаціями ядерного сектору, що постачають продукцію та послуги, важливі для ядерної безпеки (ITNS»
 8. Основні положення стандарту ISO 23406:2020 «Атомна енергетика. Вимоги до органів, які проводять аудит і сертифікацію систем менеджменту якості для організацій, що постачають продукцію і послуги, важливі для ядерної безпеки»
 9. Особливості застосування стандарту ISO 23406:2020 «Атомна енергетика. Вимоги до органів, які проводять аудит і сертифікацію систем менеджменту якості для організацій, що постачають продукцію і послуги, важливі для ядерної безпеки»

ТЕСТУВАННЯ. Видача посвідчення

Тривалість навчання: 72 академічних годин

Інфраструктура якості – ключовий чинник інноваційного розвитку економіки України

Програма навчання:

 1. Передумови виникнення «Нового» та «Глобального» Підходів.
 2. Концепція «Нового» та «Глобального» Підходів.
 3. ЗУ «Про технічні регламенти та оцінку відповідності».
 4. ПКМУ от 13.01.2016 №95 «Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності».
 5. Огляд підзаконних нормативних актів у сфері оцінки відповідності.
 6. Зміни та основні вимоги Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та його нормативно-правове забезпечення.
 7. Представництво України у діяльності міжнародних та регіональних організаціях з метрології.
 8. Оцінка відповідності засобів вимірювальної техніки. 
 9. Механізми оцінки ризиків.
 10. Методи та способи аналізу, оцінки та прийняття управлінських рішень. 
 11. Міжнародні, європейські та національні нормативно-правові акти у сфері акредитації. Закон України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності».
 12. Вимоги Міжнародного форуму з акредитації (IAF), Міжнародної кооперації з акредитації лабораторій (ILAC) та Європейської кооперації з акредитації (EA) до компетентності органів з оцінки відповідності (ООВ).
 13. Вимоги стандартів до компетентності ООВ.
 14. Основні аспекти акредитації ООВ та забезпечення виконання Політик Національного агентства з акредитації України. 
 15. Правові основи стандартизації. Регламент (ЄС) № 1025/2012 з питань європейської стандартизації Європейського Парламенту та Ради від 25.10.2012. Закон України «Про стандартизацію».
 16. Організація робіт зі стандартизації. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативного документу.
 17. Міжнародна та європейська стандартизація та інформаційне забезпечення робіт зі стандартизації. Стандарти Європейського Союзу у відповідній сфері та заходи адаптації законодавств.
 18. Організація та проведення науково-дослідних робіт у сфері стандартизації. 

Тривалість навчання: 40 академічних годин

Зворотній зв'язок
×
×

Код згідно з ДК 004Код згідно з ДК 016Позначення технічних умовНазва технічних умовТермін дії технічних умовНазва підпрємства-власника технічних умовКонтакти
13.31023.12.12ТУ У 23.1-44890559-001:2023Скло захисне. Технічні умовиБез обмеженняТов ''ПРОСКЛО''Тел: 050-131-51-00
Email: prosko@ukr.net
95.06025.40.14-00.00ТУ У 25.4-44131548-001:2023Магазин на 30 набоїв калібру 5,45х39 до автомату АК-74 та його модифікаційБез обмеженняТОВ "Стілпласт"Тел: 099-142-16-22 Email: steelplast.pl@gmail.com
95.04025.11.23ТУ У 25.1-32265261-004:2023Комплект кругового захисту кулеметника бронемашин від обстрілівБез обмеженняТОВ ''НПК''
49.02030.30.32ТУ У 30.3-45029255-002:2023Комплект важкого ударного гексакоптеру ''Білий вовк''УК4-6ХХБез обмеженняТОВ ''Конструкторсько-виробниче підприємство ''Арей''Тел: 096-800-17-94 Email: kvp.arey@gmail.com
67.120.1010.13.1ТУ У 10.1-00419880-173:2023Консерви м'ясорослинніБез обмеженняІнститут продовольчих ресурсів ''НААН''Тел: 044--517-02-28 Email: ipr-2018@ukr.net
67.120.1010.85.11ТУ У 10.8-00419880-005:2023Готові перші стравиБез обмеженняІнститут продовольчих ресурсів ''НААН''Тел: 044--517-02-28 Email: ipr-2018@ukr.net
49.02030.30.32ТУ У 30.3-45029255-001:2023Безпілотний авіаційний комплекс ''Білий вовк'' УК4-6ХХБез обмеженняТОВ ''Конструкторсько-виробниче підприємство ''Арей''Тел: 096-800-17-94 Email: kvp.arey@gmail.com
67.080.2010.85.1ТУ У 10.8-40130226-004:2022Консерви. Готові стравиБез обмеження ТОВ ''ЕМІ ОН''Тел: 044-221-55-03 Email: emionllc@gmail.com
31.02027.2ТУ У 27.2-35031451-001:2022Виріб "Прибій-2С"Без обмеження ТОВ "Науково-виробниче підприємство "АЕРС"Тел: 044-393-06-89 Email: aersltd@ukr.net
31.02026.3ТУ У 26.3-41112077-001:2021Блокіратор радіокерованих вибухових пристроїв KVS Jaguar 6.0Без обмеження ТОВ " КВЕРТУС"Тел: Факс: Email: director.kvertus@gmail.com
29.120.9927.90.20-50.00ТУ У 27.9-14311554-028:2021Арматура світлосигнальна АС 26 Без обмеження ПрАТ "Самбірський приладобудівний завод "Омега" (ПрАТ завод "Омега") Тел: (03236) 6-10-22 Факс: (03236) 6-08-60 Email: tvomega@ukr.net spzomega@ukr.net
95.02022.29.29ТУ У 22.2-01199251-056:2020Кульки кулькової опори башти бойової машиниБез обмеження КНВО "Форт" МВС УкраїниТел: (0432)46-80-16 Факс: (0432)46-80-16 Email: siafort@ukr.net
67.080.10
10.89.19ТУ У 10.8-14216689-003:2021 Концентрати та сиропи фруктові та ягідні Без обмеження ДП "Уманьский лікеро-горлічаний завод" Тел: (04744)6-91-04 Email: ulgzl1896@gmail.com
31.02026.3ТУ У 26.3-41112077-002:2021Виріб технічного захисту інформації "KVS-6000Без обмеження ТОВ " КВЕРТУС"Тел: 067-593-02-90 Email: director.kvertus@gmail.com
31.02026.3ТУ У 26.3-41112077-003:2021 Виріб технічного захисту інформації "KVS-3000" Без обмеження ТОВ " КВЕРТУС" Тел: 067-593-02-90 Email: director.kvertus@gmail.com
65.16020.5ТУ У 20.5-39540982-001:2022Рідини, що використовують у засобах для нагрівання. Загальні технічні умовиБез обмеження ТОВ ''Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб'юшн''Тел. 044-389-49-00
Email: Tetiana.Vlasiichuk@pmi.com
28.99.3ТУ У 28.9-20001993-001:2021ВИРІБ "КАРБОН"Без обмеження ІСТЕ СБУТел: 044-408-70-54 Email: icte@ssu.gov.ua
67.23010.85.1ТУ У 10.8-40130226-003:2022Набори готових продуктів для забеспечення раціонів харчуванняБез обмеженняТОВ ''ЕМІ ОН''Тел: 044-221-55-03 Email: emionllc@gmail.com
67.120.1010.13.1ТУ У 10.8-40130226-005:2022Консерви м'ясні, з м'яса птиці та паштетніБез обмеженняТОВ ''ЕМІ ОН''Тел: 044-221-55-03 Email: emionllc@gmail.com
×