Twining

«Посилення інституційної спроможності українського національного органу стандартизації»

 

Донор:  Делегація європейського Союзу в Україні.

Відповідальна особа: пан Сімоне Раудіно –  координатор сектору економіки,торгівлі та міжнародного фінансового співробітництва

Виконавець: DIN Німецький інститут стандартів, PTB Німецький національний інститут метрології, ASI Австрійський інститут стандартів, ASRO Румунський національний орган зі стандартизації, UNE Іспанська асоціація зі стандартизації

Реципієнт: ДП «УкрНДНЦ».

Бенефіціар: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Лідер проекту:  Томас Факлам, Німеччина

 

 Координатори проекту:   

Тобіас Білер, Федеральне міністерство економіки і енергетики Німеччини (BMWI);

Моріц Акерманн, Національний інститут метрології Німеччини;

Єва Кремшубер, Національний інститут метрології Німеччини

 

 

 Лідери компонентів:

Юліана Кілеа – лідер компоненту 1, Асоціація зі стандартизації Румунії (ASRO);

Моніка Сансо – лідер компоненту 2, Іспанська асоціація зі стандартизації  (UNE);    

Сіглінде Кайзер – лідер компоненту 3, Міжнародна консультативна служба DIN, Німеччина;

Йохан Форнатер  – лідер компоненту 4, АSІ, Австрія;

Стефан Веллендорф – лідер компоненту 5, DIN, Німеччина;

Сперанта Стомфф  – лідер компоненту 6, Асоціація зі стандартизації Румунії (ASRO)

Метою проекту було визначено встановлення в Україні системи стандартизації, сумісної з системою стандартизації ЄС; спрощення, автоматизація та гармонізація процесів стандартизації відповідно до практик ЄС.

Шість компонентів проекту охопили всі сфери і напрямки діяльності національного органу стандартизації та законодавчі рамки, в яких він працює. Отже, був здійснений глибокий аналіз законодавства у сфері стандартизації, сфери діяльності НОС, структури, його внутрішніх процесів, основних процесів стандартизації (складання та моніторинг щорічної програми робіт, процес розроблення національних стандартів, процедури створення, діяльності технічних комітетів стандартизації (далі – ТК), а також питань, що стосуються висвітлення діяльності НОС, комунікації із зацікавленими сторонами. За результатами цього аналізу Мінекономіки та НОС отримали ряд експертних рекомендацій, впровадження яких безперечно наблизить національну систему стандартизації України до практик ЄС.

Гармонізація законодавства з напрацьованим законодавством ЄС

лідер – Юліана Кілеа,  директор Національного органу зі стандартизації Румунії ASRO (проведено 10 робочих місій експертів)
Обов’язковий результат:
Виявлення законодавчих перешкод сучасній діяльності із стандартизації та розроблення пропозицій щодо проектних заходів; перевірка на відповідність законодавству ЄС законодавства України з метою підписання АССА
За результатом проведених діяльностей чітко сформульовані пропозиції змін до Закону України «Про стандартизацію». Ці зміни стосуються авторського права на стандарти, яке має належати НОС, питань розповсюдження національних стандартів, ряду інших моментів. Надані загальні рекомендації до роботи українського НОС, а також окремим блоком надані пропозиції, які сформувалися у експертів  до основоположних стандартів.
Крім цього, в рамках компоненту було розроблено настанову щодо того як правильно робити посилання на стандарти у законодавстві, під час підготовки документації для публічних закупівель та у договорах. Настанова має допомогти регуляторним органам та всім, хтовикористовує стандарти як інструмент для спрощення законодавства, забезпечення прийнятності умов закупівель, сприяння інноваційним підходам та зменшення бар’єрів у торгівлі, робити такі посилання коректно та системно, не створюючи непорозумінь та неоднозначного сприйняття. Експертом, що працював з настановою, також надано відео та презентаційні матеріали для розповсюдження інформації про розроблений документ.

Організаційно-функціональна структура органів зі стандартизації

лідер – Моніка Санзо, експерт з Іспанської асоціації зі стандартизації UNE
(проведено 13 робочих місій експертів)
Обов’язковий результат:
Роз’яснення сфери діяльності НОС (а саме: сертифікація, оцінка відповідності, навчання та консультації); узгодження його структури та внутрішніх робочих процедур з НОС держав-членів ЄС; розроблення стратегії розвитку
 
В результаті діяльностей, проведених в рамках компоненту 2, НОС отримав рекомендації щодо організаційної структури, оптимізації внутрішніх робочих процедур, створення додаткових джерел фінансування через надання ширшого спектру платних послуг. Також було надано пропозицію формування візії та місії українського НОС, зразки фінансових моделей.
Додатково до запланованих діяльностей НОС зробив запит на проведення тренінгу з розроблення національної стратегії стандартизації та надання консультацій щодо формування ціни на стандарти. Запити булизадоволені і НОС має відповідні матеріали, на які зможе спиратись у процесі розроблення національної стратегії стандартизації та розробленні цінової політики.
 
Рекомендовано:
на основі наданих рекомендацій визначити остаточну структуру українського НОС, визначити пріоритети для національної стратегії стандартизації, переглянути цінову політику, приділити увагу маркетингу, створити нові продукти,вдосконалити використання ІТ-інструментів для розповсюдження стандартів та інших продуктів, оптимізувати та структурувати бази клієнтів.

Робочі механізми та методи технічних комітетів

лідер – Сіглінде Кайзер, експерт з Німецького  інституту зі стандартизації DIN
(проведено 17 робочих місій експертів)
 
Обов’язковий результат:
Розробка процедур контролю та робочих механізмів і методів технічних комітетів відповідно до практики CEN та CENELEC. Виявлення «бездіяльних» технічних комітетів, а також їх ліквідація або відновлення.
 
Під час реалізації діяльностей третього компоненту був глибоко опрацьований діючий основоположний стандарт ДСТУ 1.14:2015 Процедури створення, діяльності та припинення діяльності технічних комітетів стандартизації.
Результатом стали коментарі та пропозиції німецьких та іспанських експертів на розділи,  пункти і додатки згаданого ДСТУ, а також створення нових розділів, таких як управління консенсусом та участь національних технічних комітетів у роботі відповідних технічних органів на міжнародному та європейському рівні.
Оскільки ДСТУ 1.14:2015 знаходиться в процесі перегляду, всі пропозиції експертів можуть бути внесені до тексту оновленого стандарту.
Крім експертної допомоги з перегляду ДСТУ 1.14:2015, в рамках реалізації компоненту було розроблено концепцію створення навчальних програм для співробітників НОС та представників ТК щодо оновлених робочих методів і процедур, яка, безперечно, буде застосована у майбутньому, після прийняття переглянутої версії цього основоположного стандарту.

Для глибшого розуміння працівниками НОС таких понять як управління консенсусом, неупередженість та дотримання етики у роботі ТК та з огляду на те, що НОС розпочав процес набуття членства у всіх працюючих ТК і незабаром матиме своїх представників у кожному, із співробітниками НОС були проведені тренінги щодо того як саме представляти НОС у ТК та як надати чіткі і зрозумілі консультації щодо питань консенсусу, процедури голосування, членства тощо.
Підготовлені навчальні матеріали також можуть бути використані для проведення навчань представників ТК.
Діяльність за компонентом 3 була суттєво поглиблена з огляду на практичні потреби НОС у навичках роботи з інструментом для самооцінки – так званим чек-листом, що є додатком до Гайду CEN/CENELEC 22 і містить критерії до НОС, які прагнуть набути повноправного членства у європейських організаціях стандартизації. Діяльність була проведена німецьким експертом, що є менеджером з якості у DIN, тож фахівці НОС наразі мають чітке уявлення як саме працювати з інструментом для самооцінки, крім того сам чек-ліст опрацьовано і заповнено за всіма можливими наразі позиціями.

Раціоналізація процесів стандартизації

лідер –Йохен Форнатер, експерт з Австрійського інституту стандартів ASI
(проведено 20 робочих місій експертів)
Обов’язковий результат:
Спрощення, автоматизація та гармонізація з практиками ЄС процесів стандартизації
 
В ході реалізації діяльностей за цим компонентом були детально проаналізовані та переглянуті основоположні стандарти ДСТУ 1.2:2015 Правила проведення робіт з національної стандартизації та ДСТУ 1.8:2015 Правила розроблення програми робіт з національної стандартизації.
Були надані обґрунтовані коментарі та пропозиції до тексту стандартів та їх додатків, введено використання блок-схем для спрощення сприйняття основних процесів. Ключовий експерт працював як із співробітниками НОС, так і з членами створеної наказом НОС робочої групи з перегляду основоположних стандартів. В результаті більшість пропозицій були прийняті і включені до проектів переглянутих стандартів.
Метою внесення змін до цих документів була оптимізація процесів стандартизації та наближення їх до європейської практики.
Цю діяльність можна вважати найбільш успішною, оскільки перші редакції переглянутих основоположних стандартів наразі вже проходять стадію публічного обговорення.
Оскільки у процесі перегляду до згаданих стандартів були внесені певні зміни, ключовим експертом було підготовлено навчальні матеріали (презентації та відео), що складаються з 5 блоків та проведено тренінги для персоналу НОС. Матеріали призначені також і для їх використання для навчання представників технічних комітетів стандартизації і складають готову навчальну програму.
Крім перегляду основних процесів національної стандартизації, в рамках компоненту 4 був зроблений аналіз ІТ-інструментів, які використовує НОС у цих процесах. Результатом стало розроблене австрійськими і румунськими експертами із залученням національних фахівців технічне завдання на систему управління документами, впровадження якої дозволить суттєво пришвидшити і спростити всі процеси національної стандартизації.

Введення в дію автоматичної системи перекладу стандартів

лідер – Стефан Велендорф, експерт з Німецького  інституту зі стандартизації DIN
(проведено 3 робочі місії експертів)
 
Обов’язковий результат:
Введення в експлуатацію системи автоматичного перекладу стандартів “TRADOS”
 
 В ході реалізації діяльностей компоненту було з’ясовано, що наявне програмне забезпечення застаріле і більше не підтримується розробником. Для повноцінної реалізації завдань компоненту необхідно було придбати ліцензії на сучасні сервер та робочі місця, що виявилось  неможливим через відсутність фінансування.
Тим не менше, експертами з DIN було підготовлено рекомендації щодо введення в дію системи пам’яті перекладів TRADOS (запропоновано 3 сценарії), які НОС зможе використати за умови можливості придбання ліцензій.
Крім того, за запитом НОС, був проведений огляд альтернативних програм, що використовують національні органи стандартизації країн-членів консорціуму для здійснення чорнового перекладу стандартів. Експерти поділились з українським НОС їхніми напрацюваннями та досвідом використання таких програм.

Розробка інформаційно-роз’яснювальної стратегії

лідер –  Сперанта Штомф, експерт з Національного органу зі стандартизації Румунії, ASRO
(проведено 9 робочих місій експертів)
 
Обов’язковий результат:
Розроблення стратегії інформування громадськості для пропагування діяльності НОС та заохочення бізнесу до участі у процесах стандартизації.
  
В рамках компоненту було проаналізовано сайт українського НОС, структуру та наповнення річного звіту, рекламні та інформаційні матеріали, що розповсюджуються, взаємодію із зацікавленими сторонами, тобто представленість НОС у інформаційному просторі.
В результаті НОС запропоновано комунікаційну стратегію та план дій з її реалізації, ряд кроків для підвищення впізнаваності бренду UAS, проведено декілька тренінгів для фахівця із зв’язків з громадськістю та пресою, надано рекомендації до річного звіту, сайту, форм та засобів інформування про роботу НОС через соціальні мережі та медіа, підготовлено настанови для організації онлайн-заходів, оцінки задоволеності замовників.

Зворотній зв'язок
×
×

Код за НК 004Код за ДК 016Позначення Технічних умовНазва Технічних умовТермін дії Технічних умовНазва підпрємства власника Технічних умовКонтакти
13.31023.12.12ТУ У 23.1-44890559-001:2023Скло захисне. Технічні умовиБез обмеженняТов ''ПРОСКЛО''Тел: 050-131-51-00
Email: prosko@ukr.net
95.06025.40.14-00.00ТУ У 25.4-44131548-001:2023Магазин на 30 набоїв калібру 5,45х39 до автомату АК-74 та його модифікаційБез обмеженняТОВ "Стілпласт"Тел: 099-142-16-22 Email: steelplast.pl@gmail.com
95.04025.11.23ТУ У 25.1-32265261-004:2023Комплект кругового захисту кулеметника бронемашин від обстрілівБез обмеженняТОВ ''НПК''
49.02030.30.32ТУ У 30.3-45029255-002:2023Комплект важкого ударного гексакоптеру ''Білий вовк''УК4-6ХХБез обмеженняТОВ ''Конструкторсько-виробниче підприємство ''Арей''Тел: 096-800-17-94 Email: kvp.arey@gmail.com
67.120.1010.13.1ТУ У 10.1-00419880-173:2023Консерви м'ясорослинніБез обмеженняІнститут продовольчих ресурсів ''НААН''Тел: 044--517-02-28 Email: ipr-2018@ukr.net
67.120.1010.85.11ТУ У 10.8-00419880-005:2023Готові перші стравиБез обмеженняІнститут продовольчих ресурсів ''НААН''Тел: 044--517-02-28 Email: ipr-2018@ukr.net
49.02030.30.32ТУ У 30.3-45029255-001:2023Безпілотний авіаційний комплекс ''Білий вовк'' УК4-6ХХБез обмеженняТОВ ''Конструкторсько-виробниче підприємство ''Арей''Тел: 096-800-17-94 Email: kvp.arey@gmail.com
67.080.2010.85.1ТУ У 10.8-40130226-004:2022Консерви. Готові стравиБез обмеження ТОВ ''ЕМІ ОН''Тел: 044-221-55-03 Email: emionllc@gmail.com
31.02027.2ТУ У 27.2-35031451-001:2022Виріб "Прибій-2С"Без обмеження ТОВ "Науково-виробниче підприємство "АЕРС"Тел: 044-393-06-89 Email: aersltd@ukr.net
31.02026.3ТУ У 26.3-41112077-001:2021Блокіратор радіокерованих вибухових пристроїв KVS Jaguar 6.0Без обмеження ТОВ " КВЕРТУС"Тел: Факс: Email: director.kvertus@gmail.com
29.120.9927.90.20-50.00ТУ У 27.9-14311554-028:2021Арматура світлосигнальна АС 26 Без обмеження ПрАТ "Самбірський приладобудівний завод "Омега" (ПрАТ завод "Омега") Тел: (03236) 6-10-22 Факс: (03236) 6-08-60 Email: tvomega@ukr.net spzomega@ukr.net
95.02022.29.29ТУ У 22.2-01199251-056:2020Кульки кулькової опори башти бойової машиниБез обмеження КНВО "Форт" МВС УкраїниТел: (0432)46-80-16 Факс: (0432)46-80-16 Email: siafort@ukr.net
67.080.10
10.89.19ТУ У 10.8-14216689-003:2021 Концентрати та сиропи фруктові та ягідні Без обмеження ДП "Уманьский лікеро-горлічаний завод" Тел: (04744)6-91-04 Email: ulgzl1896@gmail.com
31.02026.3ТУ У 26.3-41112077-002:2021Виріб технічного захисту інформації "KVS-6000Без обмеження ТОВ " КВЕРТУС"Тел: 067-593-02-90 Email: director.kvertus@gmail.com
31.02026.3ТУ У 26.3-41112077-003:2021 Виріб технічного захисту інформації "KVS-3000" Без обмеження ТОВ " КВЕРТУС" Тел: 067-593-02-90 Email: director.kvertus@gmail.com
65.16020.5ТУ У 20.5-39540982-001:2022Рідини, що використовують у засобах для нагрівання. Загальні технічні умовиБез обмеження ТОВ ''Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб'юшн''Тел. 044-389-49-00
Email: Tetiana.Vlasiichuk@pmi.com
28.99.3ТУ У 28.9-20001993-001:2021ВИРІБ "КАРБОН"Без обмеження ІСТЕ СБУТел: 044-408-70-54 Email: icte@ssu.gov.ua
67.23010.85.1ТУ У 10.8-40130226-003:2022Набори готових продуктів для забеспечення раціонів харчуванняБез обмеженняТОВ ''ЕМІ ОН''Тел: 044-221-55-03 Email: emionllc@gmail.com
67.120.1010.13.1ТУ У 10.8-40130226-005:2022Консерви м'ясні, з м'яса птиці та паштетніБез обмеженняТОВ ''ЕМІ ОН''Тел: 044-221-55-03 Email: emionllc@gmail.com
×