ТК89

ТК 89 створено наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України № 244 від 23.05.2001 р. «Про створення технічного комітету стандартизації ТК 89».

Наказом Держспоживстандарту України від 19 січня 2004 р. № 7 для удосконалення національної системи стандартизації та підвищення ефективності робіт зі стандартизації у сфері підтвердження відповідності, здійснення функцій секретаріату ТК 89 покладено на Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»).

Організаційна структура ТК 89:

Голова ТК 89

Відповідальний секретар ТК 89

Адреса секретаріату ТК 89

Сак Оксана Михайлівна,технічний директор ТОВ «Тестметрстандарт» 

тел. (067) 598-14-78,

е–mail: anasko_kas@ukr.net

Хоменко Валентина Володимирівна начальник відділу координації та взаємодії з ТК управління національної та міжнародної стандартизації ДП «УкрНДНЦ»

тел. +38 (044) 537-35-87,

е–mail: tk89secretar@gmail.com

Адреса секретаріату 03115, м. Київ,вул. Святошинська, 2, к. 509

тел. +38 (044) 537-35-87

е–mail: tk89secretar@gmail.com

 

Склад ТК 89
Загальна кількість членів ТК 89 нараховує 18 організацій-колективних членів ТК:
1. Мінекономіки України
2. Національне агентство з акредитації України
3. Всеукраїнська громадська організація «Український союз пожежної техногенної безпеки» (ГО «УСПТБ»)
4. ТОВ «Бюро Інтернаціонального та Регіонального Інтелектуального Сервісу» (ТОВ «Бюро ІРІС»)
5. Університет економіки та права «КРОК» (Університет «КРОК»)
6. Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємсто «Стандарт»
(ТОВ НВП «Стандарт»)
7. Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)
8. Асоціація фахівців з нерухомості (рієлторів) України (АФНУ)
9. ДП «Укрметртестстандарт»
10. ДП «Одесастандартметрологія»
11. ДП «Дніпростандартметрологія»
12. ДП «Харківстандартметрологія»
13. ДП «Львівстандартметрологія»
14. ДП «Донецькстандартметрологія”
15. ДП «Волиньстандартметрологія»
16. Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем»
(ДП НДІ «Система»)
17 Товариство з обмеженою відповідальністю «Агенція незалежного інспектування «ЕКСПЕРТ»
(ТОВ «АНІ «ЕКСПЕРТ»)
18. ДП «Івано-Франківськстандартметрологія»

Міжнародна діяльність:
ТК 89 бере участь у роботі міжнародного технічного комітету з оцінювання відповідності ISO/CASCO
(є повноправним членом ISO/CASCO). ТК 89 також є спостерігачем у CEN/CENELEC JTC 1 Сriteria for conformity assessment bodies («Критерії для органів з оцінки відповідності»).

Основні завдання ТК 89:

• розроблення, розгляд, погодження та підготування до подання на прийняття проектів національних (ДСТУ)
і міждержавних (ГОСТ) стандартів з питань оцінки відповідності;
• перегляд і перевіряння стандартів з питань оцінки відповідності, підготування змін до них і пропозицій щодо скасування ДСТУ та ГОСТ, а також підготування пропозицій для голосування за проектами міжнародних
і регіональних стандартів з питань оцінки відповідності;
• сприяння застосуванню національних стандартів з питань оцінки відповідності інших країн як національних стандартів;
• розроблення національних і міждержавних стандартів з питань оцінки відповідності, гармонізованих
з міжнародними та регіональними;
• визначення пріоритетності прямого впровадження в Україні міжнародних та регіональних стандартів
з питань оцінки відповідності;
• співпраця з ТК у суміжних сферах діяльності, а саме, з науково-технічною комісією з підтвердження відповідності та науково-технічною комісією з акредитації Міждержавної Ради з стандартизації, метрології
та сертифікації СНД, комітетом з оцінювання відповідності CASCO;
• співпраця з підприємствами і організаціями, які використовують стандарти з питань оцінки відповідності, зокрема з об’єднаннями споживачів, а також з органами оцінки відповідності та іншими зацікавленими організаціями;
• розроблення частини Програми робіт з національної стандартизації за закріпленими об’єктами стандартизації або сферами діяльності;
• розгляд пропозицій щодо внесення змін до чинних нормативних документів з питань оцінки відповідності або їх перегляд чи скасування.
До повноважень ТК 89 належить:
• участь у роботі відповідних технічних комітетів стандартизації міжнародних (повноправний член технічного комітету ISO/CASCO) і регіональних організацій зі стандартизації та формування позиції України щодо розроблюваних нормативних документів цих організацій;
• розроблення та погодження національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них;
• участь у формуванні Програми робіт з національної стандартизації;
• перевірка та перегляд національних стандартів і кодексів усталеної практики, розробниками яких вони є;
• погодження та надання пропозицій щодо скасування та відновлення дії національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них.
Сфера діяльності та об’єкти стандартизації ТК 89:

Сфера діяльності Код та назва об’єкта стандартизації згідно з НК 004:2020
Стандартизація у сфері сертифікації
та оцінювання відповідності
03.120.20  Сертифікація продукції та підприємств. Оцінювання відповідності
*Охоплює також акредитацію лабораторій і програми аудиту та проведення аудиту
(за винятком «Контроль якості та сертифікація в нафтогазовій галузі» та «Сертифікація систем якості освітніх послуг»)

Перспективні напрямки діяльності ТК 89 — продовження робіт з розроблення національних стандартів з питань оцінки відповідності, зокрема й гармонізованих з міжнародними та регіональними.
Діяльність ТК 89 «Оцінка відповідності» за 2017— 2022 роки

Згідно з Планом перевірки національних нормативних документів на 2017 рік ТК 89 «Оцінка відповідності» проведено перевірку 13 національних НД відповідно до вимог розділу 7 ДСТУ 1.2:2015, а саме:
ДСТУ 2296-93 Державна система сертифікації. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування;
ДСТУ 3410-96 Державна система сертифікації. Основні положення
ДСТУ 3411:2004 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів сертифікації продукції та порядок їх призначення і надання повноважень на діяльність у Системі;
ДСТУ 3412-96 Державна система сертифікації. Вимоги до випробувальних лабораторій;
ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції;
ДСТУ 3414-96 Державна система сертифікації. Атестація виробництва. Порядок проведення;
ДСТУ 3415-96 Державна система сертифікації. Реєстр Системи;
ДСТУ 3417-96 Державна система сертифікації. Процедура визнання результатів сертифікації продукції,
що імпортується;
ДСТУ 3418-96 Державна система сертифікації. Вимоги до аудиторів та порядок їх атестації;
ДСТУ 3419-96 Державна система сертифікації. Сертифікація систем якості. Порядок проведення;
ДСТУ 3420-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів, що здійснюють сертифікацію систем управління;
ДСТУ 3498-96 Державна система сертифікації. Бланки документів. Форма та опис;
ДСТУ 3957-2000 Державна система сертифікації. Порядок обстеження виробництва під час проведення сертифікації продукції.

На підставі аналізу відповідності вимог національних НД законодавству у зв’язку із втратою чинності Декрету Кабінету Міністрів України від 10.05.1993 № 46-93 «Про стандартизацію і сертифікацію» ТК 89 погоджено скасування зазначених вище нормативних документів без заміни з 01.01.2018 (наказ ДП «УкрНДНЦ»
від 29.12.2017 № 500).

Розроблено та прийнято методом перекладу національні НД:

ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017 Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем управління. Частина 1. Вимоги (EN ISO/IEC 17021-1:2015, IDT; ISO/IEC 17021-1:2015, IDT);
ДСТУ ISO/IEC TS 17021-4:2017 Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем управління. Частина 4. Вимоги до компетентності персоналу, який здійснює аудит та сертифікацію систем управління сталого перебігу подій (ISO/IEC TS 17021-4:2013, IDT);
ДСТУ ISO/IEC TS 17021-5:2017 Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем управління. Частина 5. Вимоги до компетентності персоналу, який здійснює аудит і сертифікацію систем управління активів (ISO/IEC TS 17021-5:2014, IDT)
ДСТУ ISO/IEC TR 17026:2017 Оцінка відповідності. Приклад схеми сертифікації продукції (ISO/IEC TR 17026:2015, IDT) (затверджено наказом ДП «УкрНДНЦ» від 26.12.2017 № 470).

Розроблено та прийнято методом підтвердження національні НД:

ДСТУ ISO/IEC 17011:2017 Оцінка відповідності. Загальні вимоги до органів з акредитації, що акредитують органи з оцінки відповідності (ISO/IEC 17011:2017, IDT);
ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (ISO/IEC 17025:2017, IDT) (затверджено наказом ДП «УкрНДНЦ» від 28.12.2017 № 494).

Розроблено та прийнято методом перекладу національні НД:

ДСТУ ISO/IEC TS 17021-6:2018 (ISO/IEC TS 17021-6:2014, IDT) Оцінювання відповідності. Вимоги до органів,
які здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту. Частина 6. Вимоги до компетентності персоналу, який здійснює аудит і сертифікацію систем менеджменту безперервності бізнесу (чинний з 2020–01–01);
ДСТУ ISO/IEC TS 17023:2018 (ISO/IEC TS 17023:2013, IDT) Оцінка відповідності. Настанови щодо визначення тривалості сертифікаційного аудиту системи менеджменту (чинний з 2020–01–01);
ДСТУ ISO/IEC TS 17027:2018 (ISO/IEC TS 17027:2014, IDT) Оцінювання відповідності. Словник щодо компетенції осіб, які сертифікують персонал (чинний з 2020–01–01).

Відновлено дію ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2015 (EN ISO/IEC 17021-1:2015, IDT; ISO/IEC 17021-1:2015, IDT)
з 01 січня 2019 по 01 липня 2019 року.

Виконано поточні роботи відповідно до членства в CASCO.

Розроблено та прийнято методом перекладу національні НД:

ДСТУ ISO/IEC TS 17021-6:2018 (ISO/IEC TS 17021-6:2014, IDT) Оцінювання відповідності. Вимоги до органів,
які здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту. Частина 6. Вимоги до компетентності персоналу, який здійснює аудит і сертифікацію систем менеджменту безперервності бізнесу (чинний з 2020–01–01);
ДСТУ ISO/IEC TS 17023:2018 (ISO/IEC TS 17023:2013, IDT) Оцінка відповідності. Настанови щодо визначення тривалості сертифікаційного аудиту системи менеджменту (чинний з 2020–01–01);
ДСТУ ISO/IEC TS 17027:2018 (ISO/IEC TS 17027:2014, IDT) Оцінювання відповідності. Словник щодо компетенції осіб, які сертифікують персонал (чинний з 2020–01–01).

Відновлено дію ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2015 (EN ISO/IEC 17021-1:2015, IDT; ISO/IEC 17021-1:2015, IDT)
з 01 січня 2019 по 01 липня 2019 року.

Виконано поточні роботи відповідно до членства в CASCO.

Розроблено та прийнято методом перекладу національні НД:

ДСТУ ISO 17034:2020 (ISO 17034:2016, IDT) «Загальні вимоги до компетентності виробників референтних матеріалів» на заміну ДСТУ-Н ISO Guide 34:2006 (Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 01.07.2020 № 145).
ДСТУ EN ISO/IEC 17021-2:2020 (EN ISO/IEC 17021-2:2018, IDT; ISO/IEC 17021-2:2016, IDT) Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту. Частина 2. Вимоги до компетентності персоналу, який здійснює аудит і сертифікацію систем екологічного менеджменту (Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 21.12.2020 № 476).

ДСТУ EN ISO/IEC 17021-3:2020 (EN ISO/IEC 17021-3:2018, IDT; ISO/IEC 17021-3:2017, IDT) Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту. Частина 3. Вимоги до компетентності персоналу, який здійснює аудит і сертифікацію систем менеджменту якості (Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 21.12.2020 № 476).
ДСТУ ISO/IEC TS 17021-9:2020 (ISO/IEC TS 17021-9:2016, IDT) Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту. Частина 9. Вимоги до компетентності персоналу, який здійснює аудит і сертифікацію систем менеджменту протидії корупції (Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 21.12.2020 № 476).
ДСТУ EN ISO/IEC 17029:2020 (EN ISO/IEC 17029:2019, IDT; ISO/IEC 17029:2019, IDT) Оцінка відповідності. Загальні принципи та вимоги до органів з валідації та верифікації (Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 28.12.2020 № 501).

ДСТУ ISO 26000:2019 (ISO 26000:2010, IDT) Настанови щодо соціальної відповідальності (Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 29.12.2020 № 523).

Відновлено дію ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 Оцінка відповідності. Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій, ДСТУ ISO/IEC 17025:2006/Поправка № 1:2015
(ISO/IEC 17025:2005/Cor 1:2006, IDT) на період з 01 грудня 2020 року по 01 червня 2021 року (наказ ДП «УкрНДНЦ» від 23.11.2020 № 407).

На виконання Плану перевірки національних нормативних документів на 2020 рік, затвердженого наказом
ДП «УкрНДНЦ» від 07.02.2020 № 28, ТК 89 проведено перевірку чинних нормативних документів, охоплених сферою діяльності ТК 89.

За результатами перевірки було встановлено, що перелічені нижче міжнародні стандарти, які були прийняті як національні зі ступенем відповідності ідентичні, було скасовано міжнародною організацією зі стандартизації (ISO).

Прийнято рішення скасувати дію НД:
ДСТУ ISO/IEC Guide 28:2007 (ISO/IEC Guide 28:2004, IDT) Оцінювання відповідності. Настанови щодо системи сертифікації продукції третьою стороною;
ДСТУ ISO/IEC Guide 53:2008 (ISO/IEC Guide 53:2005, IDT) Оцінювання відповідності. Порядок використання системи управління якістю організації під час сертифікації продукції;
ДСТУ ISO/IEC Guide 67:2008 (ISO/IEC Guide 67:2004, IDT) Оцінювання відповідності. Засади сертифікації продукції;
ДСТУ ISO/PAS 17005:2009 (ISO/PAS 17005:2008, IDT) Оцінювання відповідності. Використання систем управління. Принципи та вимоги;
ДСТУ ISO/IEC TS 17021-2:2014 (ISO/IEC TS 17021-2:2012, IDT) «Оцінка відповідності. Вимоги до органів, що забезпечують аудит та сертифікацію систем менеджменту» із заміною на ДСТУ EN ISO/IEC 17021-2:2020
(EN ISO/IEC 17021-2:2018, IDT; ISO/IEC 17021-2:2016, IDT);
ДСТУ ISO/IEC 17021-3:2014 (ISO/IEC 17021-3:2013, IDT) «Оцінка відповідності. Вимоги до органів, що забезпечують аудит та сертифікацію систем менеджменту. Частина 3. Вимоги до компетентності для аудитів
та сертифікації систем менеджменту якості» із заміною на ДСТУ EN ISO/IEC 17021-3:2020 (EN ISO/IEC 17021-3:2018, IDT; ISO/IEC 17021-3:2017, IDT).

Розроблено та прийнято методом перекладу національні НД:

ДСТУ ISO/IEC 17000:2022 (ISO/IEC 17000:2020, IDT) «Оцінка відповідності. Словник термінів і загальні принципи»
на заміну ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 (ISO/IEC 17000:2004, IDT) (метод прийняття — методом перекладу);
ДСТУ ISO/IEC TS 17021-10:2022 (ISO/IEC TS 17021-10:2018, IDT) Оцінка відповідності. Вимоги до органів,
що здійснюють аудит та сертифікацію систем управління. Частина 10. Вимоги до компетентності персоналу,
що здійснює аудит та сертифікацію систем управління охороною здоров’я та безпекою праці (метод прийняття — методом перекладу);
ДСТУ EN ISO/IEC 17067:2022 (EN ISO/IEC 17067:2013, IDT) Оцінка відповідності. Основні положення сертифікації продукції та керівні вказівки щодо схем сертифікації продукції (метод прийняття — методом перекладу);

В зв’язку з необхідністю переходу акредитованих випробувальних і калібрувальних лабораторій та Національного агентства з акредитації України на ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT; ISO/IEC 17025:2017, IDT), прийнятого наказом ДП «УкрНДНЦ» від 23.12.2019 № 483, відновлено чинність
ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017, IDT) «Загальні вимоги до компетентності випробувальних
та калібрувальних лабораторій», прийнятого наказом ДП «УкрНДНЦ» від 28.12.2017 № 494 з 01 січня 2022
по 01 січня 2023 року, оскільки переоформлення Національним агентством з акредитації України атестатів про акредитацію випробувальних та калібрувальних лабораторій потребує тривалого часу.

В зв’язку з необхідністю переходу акредитованих органів сертифікації продукції та послуг та Національного агентства з акредитації України на ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019 (EN ISO/IEC 17065:2012, IDT; ISO/IEC 17065:2012, IDT) «Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг», прийнятого наказом ДП «УкрНДНЦ» від 21.12.2019 № 466, відновлено чинність ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014
(EN ISO/IEC 17065:2012, IDT) «Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів
та послуг», прийнятого наказом ДП «УкрНДНЦ» від 30.12.2014 № 1494 з 01 січня 2022 по 01 січня 2023 року.

В зв’язку з необхідністю переходу акредитованих органів інспектування та Національного агентства з акредитації України на ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2019 (EN ISO/IEC 17020:2012, IDT; ISO/IEC 17020:2012, IDT) «Оцінка відповідності. Вимоги до роботи різних типів органів з інспектування», прийнятого наказом ДП «УкрНДНЦ»
від 21.12.2019 № 466, відновлено чинність ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2014 (EN ISO/IEC 17020:2012, IDT) «Оцінка відповідності. Вимоги до роботи різних типів органів з інспектування», прийнятого наказом ДП «УкрНДНЦ»
від 30.12.2014 № 1494 з 01 січня 2022 по 01 січня 2023 року.

Розглянуто «новий робочий проєкт документу щодо розширення сфери» (New work item proposal expanded scope – NWIP) ISO/IEC 17030 Conformity assessment — General requirements for third-party marks of conformity (Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до знаку відповідності третьої сторони).

Розглянуто проєкт ДСТУ ХХХХ:20ХХ «Вироби стінові з ніздрюватого бетону. Технічні умови», розробленого
ТК 305 «Будівельні вироби і матеріали» та надано рекомендацію до розділу 11 «Оцінювання відповідності виробів».

Розглянуто та погоджено остаточну редакцію проєкту національного стандарту ДСТУ ISO/TS 23406:2021 (ISO/TS 23406:2020, IDT) «Ядерний сектор. Вимоги до органів, що забезпечують аудит та сертифікацію систем менеджменту якості для організацій, що постачають продукцію та послуги, важливі для ядерної безпеки (ITNS)» (розробник – ТК 197 «Водневі технології»).

На виконання Плану перевірки національних нормативних документів на 2021 рік, затвердженого наказом
ДП «УкрНДНЦ» від 15.02.2021 № 53, ТК 89 проведено перевірку чинних нормативних документів, охоплених сферою діяльності ТК 89.

За результатами перевірки було встановлено, що перелічені нижче міжнародні стандарти, які були прийняті
як національні зі ступенем відповідності ідентичні, було скасовано міжнародною організацією зі стандартизації (ISO).

Прийнято рішення скасувати дію НД:
ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2014 (EN ISO/IEC 17020:2012, IDT) Оцінка відповідності. Вимоги до роботи різних типів органів з інспектування – з 01.01.2023;
ДСТУ EN ISO/IEC 17024:2014 (EN ISO/IEC 17024:2012, IDT) Оцінка відповідності. Загальні вимоги до органів,
що проводять сертифікацію персоналу – з 01.01.2022;
ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 (EN ISO/IEC 17065:2012, IDT) Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг – з 01.01.2023;
ДСТУ EN ISO/IEC 17067:2014 (EN ISO/IEC 17067:2013, IDT) Оцінка відповідності. Основні положення сертифікації продукції та керівні вказівки щодо схем сертифікації продукції – з 01.10.2022;
ДСТУ ISO/IEC TS 17021-7:2015 (ISO/IEC TS 17021-7:2014, IDT) Оцінка відповідності. Вимоги до органів,
які здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту. Частина 7. Вимоги до компетентності персоналу, який здійснює аудит і сертифікацію систем менеджменту безпеки дорожнього руху – з 01.01.2022.

ТК 89 внесено пропозиції до Програми робіт з національної стандартизації на 2022 рік:

ДСТУ ISO/IEC 17030:20__ (ISO/IEC 17030:2021, IDT) Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до знаку відповідності третьої сторони, методом перекладу.
ДСТУ ISO/IEC TR 17028:20__ (ISO/IEC TR 17028:2017, IDT) Оцінювання відповідності. Настанови та приклади схем сертифікації послуг, методом підтвердження.
ДСТУ ISO/IEC TR 17032:20__ (ISO/IEC TR 17032:2019, IDT) Оцінка відповідності. Настанови та приклади схем сертифікації процесів, методом підтвердження.

Зворотній зв'язок
×
×

Код за НК 004Код за ДК 016Позначення Технічних умовНазва Технічних умовТермін дії Технічних умовНазва підпрємства власника Технічних умовКонтакти
13.31023.12.12ТУ У 23.1-44890559-001:2023Скло захисне. Технічні умовиБез обмеженняТов ''ПРОСКЛО''Тел: 050-131-51-00
Email: prosko@ukr.net
95.06025.40.14-00.00ТУ У 25.4-44131548-001:2023Магазин на 30 набоїв калібру 5,45х39 до автомату АК-74 та його модифікаційБез обмеженняТОВ "Стілпласт"Тел: 099-142-16-22 Email: steelplast.pl@gmail.com
95.04025.11.23ТУ У 25.1-32265261-004:2023Комплект кругового захисту кулеметника бронемашин від обстрілівБез обмеженняТОВ ''НПК''
49.02030.30.32ТУ У 30.3-45029255-002:2023Комплект важкого ударного гексакоптеру ''Білий вовк''УК4-6ХХБез обмеженняТОВ ''Конструкторсько-виробниче підприємство ''Арей''Тел: 096-800-17-94 Email: kvp.arey@gmail.com
67.120.1010.13.1ТУ У 10.1-00419880-173:2023Консерви м'ясорослинніБез обмеженняІнститут продовольчих ресурсів ''НААН''Тел: 044--517-02-28 Email: ipr-2018@ukr.net
67.120.1010.85.11ТУ У 10.8-00419880-005:2023Готові перші стравиБез обмеженняІнститут продовольчих ресурсів ''НААН''Тел: 044--517-02-28 Email: ipr-2018@ukr.net
49.02030.30.32ТУ У 30.3-45029255-001:2023Безпілотний авіаційний комплекс ''Білий вовк'' УК4-6ХХБез обмеженняТОВ ''Конструкторсько-виробниче підприємство ''Арей''Тел: 096-800-17-94 Email: kvp.arey@gmail.com
67.080.2010.85.1ТУ У 10.8-40130226-004:2022Консерви. Готові стравиБез обмеження ТОВ ''ЕМІ ОН''Тел: 044-221-55-03 Email: emionllc@gmail.com
31.02027.2ТУ У 27.2-35031451-001:2022Виріб "Прибій-2С"Без обмеження ТОВ "Науково-виробниче підприємство "АЕРС"Тел: 044-393-06-89 Email: aersltd@ukr.net
31.02026.3ТУ У 26.3-41112077-001:2021Блокіратор радіокерованих вибухових пристроїв KVS Jaguar 6.0Без обмеження ТОВ " КВЕРТУС"Тел: Факс: Email: director.kvertus@gmail.com
29.120.9927.90.20-50.00ТУ У 27.9-14311554-028:2021Арматура світлосигнальна АС 26 Без обмеження ПрАТ "Самбірський приладобудівний завод "Омега" (ПрАТ завод "Омега") Тел: (03236) 6-10-22 Факс: (03236) 6-08-60 Email: tvomega@ukr.net spzomega@ukr.net
95.02022.29.29ТУ У 22.2-01199251-056:2020Кульки кулькової опори башти бойової машиниБез обмеження КНВО "Форт" МВС УкраїниТел: (0432)46-80-16 Факс: (0432)46-80-16 Email: siafort@ukr.net
67.080.10
10.89.19ТУ У 10.8-14216689-003:2021 Концентрати та сиропи фруктові та ягідні Без обмеження ДП "Уманьский лікеро-горлічаний завод" Тел: (04744)6-91-04 Email: ulgzl1896@gmail.com
31.02026.3ТУ У 26.3-41112077-002:2021Виріб технічного захисту інформації "KVS-6000Без обмеження ТОВ " КВЕРТУС"Тел: 067-593-02-90 Email: director.kvertus@gmail.com
31.02026.3ТУ У 26.3-41112077-003:2021 Виріб технічного захисту інформації "KVS-3000" Без обмеження ТОВ " КВЕРТУС" Тел: 067-593-02-90 Email: director.kvertus@gmail.com
65.16020.5ТУ У 20.5-39540982-001:2022Рідини, що використовують у засобах для нагрівання. Загальні технічні умовиБез обмеження ТОВ ''Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб'юшн''Тел. 044-389-49-00
Email: Tetiana.Vlasiichuk@pmi.com
28.99.3ТУ У 28.9-20001993-001:2021ВИРІБ "КАРБОН"Без обмеження ІСТЕ СБУТел: 044-408-70-54 Email: icte@ssu.gov.ua
67.23010.85.1ТУ У 10.8-40130226-003:2022Набори готових продуктів для забеспечення раціонів харчуванняБез обмеженняТОВ ''ЕМІ ОН''Тел: 044-221-55-03 Email: emionllc@gmail.com
67.120.1010.13.1ТУ У 10.8-40130226-005:2022Консерви м'ясні, з м'яса птиці та паштетніБез обмеженняТОВ ''ЕМІ ОН''Тел: 044-221-55-03 Email: emionllc@gmail.com
×